Seu electrónica

Podré cobrar la parada quan em done de baixa en autònoms pel temps que vaig cotitzar com a persona treballadora per compte d'altri anteriorment?

El cessament en el treball per compte propi no és situació legal de desocupació. Per a poder cobrar la prestació per desocupació pel temps que va treballar per compte d'altri abans de donar-se de alta com a autònom o autònoma, haurà de tornar a treballar per compte d'altri i quedar en situació legal de desocupació. En este cas, per a la prestació per desocupació, es tindrà en compte tot el cotitzat a desocupació en 6 els anys anteriors a esta última situació legal de desocupació.

Si haguera obtingut la prestació per desocupació després del cessament com a persona treballadora per compte d'altri i posteriorment la suspenguera per a establir-se com a autònom o autònoma, podrà reprendre-la quan cesse en aquesta activitat, sempre que la durada del treball per compte propi haja sigut inferior a 24 mesos. En este cas, és indiferent que s'haja donat de alta com a persona treballadora per compte propi en algun dels Règims de la Seguretat Social.

Si la durada del treball per compte propi ha sigut igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, també podrà reprendre la prestació per desocupació si justifica haver-se donat de alta com a persona treballadora per compte propi, en el Règim de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.