Seu electrónica

Podré cobrar la parada quan em done de baixa en autònoms pel temps que vaig cotitzar com a persona treballadora per compte d'altri anteriorment?

El cessament en el treball per compte propi no és situació legal de desocupació.

No obstant açò, si després del cessament per compte d'altri que va constituir situació legal de desocupació, no vas sol·licitar la prestació a la qual tenies dret i vas iniciar directament el treball per compte propi (inferior a 12 mesos, doncs en cas contrari tindria dret al cessament d'activitat), podries sol·licitar la prestació en determinades circumstàncies.

Si hagueres obtingut la prestació per desocupació després del cessament com a persona treballadora per compte d'altri i posteriorment la suspengueres per a establir-te com a autònom o autònoma, podràs reprendre-la quan cessaments en aquesta activitat, sempre que la durada del treball per compte propi haja sigut inferior a 24 mesos. En este cas, és indiferent que t'hages donat de alta com a persona treballadora per compte propi en algun dels Règims de la Seguretat Social.

Si la durada del treball per compte propi ha sigut igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, també podràs reprendre la prestació per desocupació si justifiques haver-te donat de alta com a persona treballadora per compte propi, en el Règim de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.