Seu electrónica

Puc cobrar un subsidi si no tinc càrregues familiars?

Sí, pots cobrar un subsidi encara que no tingues càrregues familiars, ja que hi ha algunes modalitats de subsidi per a les quals no s'exigixen càrregues, com en el cas dels següents col·lectius:

  • Persones aturades majors d'anys 45 que hagen esgotat una prestació contributiva.
  • Persones aturades majors d'anys 52 que complisquen tots els requisits, excepte l'edat, per a accedir a la pensió de jubilació.
  • Persones aturades  que hagen cotitzat entre 180 i 359 dies.
  • Persones aturades que hagen sigut declarades plenament capaces o invàlides parcials com a conseqüència de la revisió de la seua pensió d'invalidesa.
  • Persones alliberades de presó.
  • Persones treballadores emigrants retornades.

A més de pertànyer a algun dels col·lectius anteriors, has de complir els següents requisits:

  • No tindre rendes individuals superiors, en càlcul mensual, a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries .
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació, complir l'acord d'activitatinclòs en la sol·licitud i no haver rebutjat oferta d'ocupació adequada, ni haver-se negat a participar en accions de formació, promoció o reconversió professional.