PUC COBRAR UN SUBSIDI SI NO TINC CÀRREGUES FAMILIARS?

Sí pot cobrar un subsidi encara que no tinga càrregues familiars, ja que hi ha algunes modalitats de subsidi per a les quals no s'exigixen càrregues, com en el cas dels següents col·lectius:

  • Persones aturades majors de 45 anys que hagen esgotat una prestació contributiva.
  • Persones aturades majors d'anys 52 que complisquen tots els requisits, excepte l'edat, per a accedir a la pensió de jubilació.
  • Persones aturades  que hagen cotitzat entre 180 i 359 dies.
  • Persones aturades que hagen sigut declarades plenament capaces o invàlides parcials com a conseqüència de la revisió de la seua pensió d'invalidesa.
  • Persones alliberades de presó.
  • Persones treballadores emigrants retornades.

A més de pertànyer a algun dels col·lectius anteriors, ha de complir els següents requisits:

  • No tindre rendes individuals superiors, en càlcul mensual, a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent , exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries .
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació, complir el compromís d'activitat inclòs en la sol·licitud i no haver rebutjat oferta d'ocupació adequada, ni haver-se negat a participar en accions de formació, promoció o reconversió professional.