Seu electrónica

Per a accedir al subsidi per desocupació, el fill o la filla de la meua parella, amb qui convisc, es té en compte?

En el cas de matrimoni, el fill o la filla del cònjuge de la persona sol·licitant o persona beneficiària del subsidi que convisca amb tots dos, podrà al·legar-se per esta com a càrrega familiar, sempre que siga menor d'anys 26 o major amb discapacitat o menor d'anys 18 en acolliment, que complisca el requisit de manca de rendes superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI)  (quanties per a enguany) i que els gastos necessaris per a la seua subsistència siguen assumits amb càrrec als ingressos destinats a la seua unitat de convivència.       

Però si es tracta d'una parella de fet, el fill o filla de la seua parella no podrà al·legar-se com a càrrega familiar per la persona sol·licitant o persona beneficiària del subsidi, ni podran tindre's en compte els seus ingressos als afectes de determinar si complix el requisit de tindre responsabilitats familiars.

Més informació en: "Responsabilitats familiars".

Pot sol·licitar el subsidi:

  • Presencialment: en l'oficina de prestacions que li corresponga segons el seu domicili, prèvia petició de cita en Interneto cridant per telèfon .
  •  A través de la Web del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i sempre que dispose de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.