Seu electrónica

Tinc dret a la parada sent soci o sòcia d'una societat, en finalitzar el meu contracte o cessar en la relació laboral?

Caldria distingir si la societat a la qual pertanys i en la qual cesses és laboral o mercantil capitalista.

 • Si es tracta d'una societat laboral i quedes en desocupació involuntàriament, pots tindre dret a prestacions per desocupació, excepte:
  • Si en la societat realitzaves funcions de direcció o gerència i rebies retribucions per açò, tingueres o no simultàniament amb ella vinculació laboral comuna o especial.
  • Si exercies aquestes funcions i simultàniament tenies relació amb l'empresa per un contracte d'alta direcció, amb o sense retribució.
  • Si de manera individual posees la mayoría del capital social de la sociedad.
  • Si tu juntament amb el teu cònjuge o parents fins a el 2 º grau de consanguinitat o afinitat amb els quals convius, posseïu participacions en la societat que suposen en conjunt la majoria del capital social, llevat que justifiques que el control efectiu requerix la participació de persones alienes a les relacions familiars.

No obstant açò, les persones sòcies treballadores de les societats laborals, quan el nombre de socis i sòcies no siga superior a vint-i-cinc, tot i que formen part de l'òrgan d'administració social, tinguen o no competències directives, gaudiran de tots els beneficis de la Seguretat Social de les persones treballadores per compte d'altri que corresponguen en funció de la seua activitat, així com la protecció per desocupació i del Fons de Garantia Salarial.

 • Si es tracta d'una societat mercantil capitalista i quedes en desocupació involuntàriament, també pots percebre prestacions per desocupació, excepte:
  • Si formes part simultàniament de l'òrgan d'administració de la societat i l'acompliment d'este càrrec comporte la realització de funcions de direcció i gerència de la societat, rebent retribucions per açò o per la teua condició de persona treballadora. Açò suposa estar inclòs o inclosa en el Règim General de la Seguretat Social com a persona assimilada al col·lectiu de treballadors per compte d'altri sense dret a la protecció per desocupació.
  • Si posseïxes el control efectiu de la societat per tindre, almenys, el % 50 del capital social individualment, o aconseguixes eixe percentatge juntament amb altres socis o sòcies amb els qui convisques i amb els qui tingues un vincle conjugal o de parentiu, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
  • Si posseïxes individualment, almenys, una tercera part del capital social.
  • Si posseïxes individualment, almenys, la quarta part del capital social, sempre que tingues atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.