Seu electrónica

Tinc dret a la parada sent soci o sòcia d'una societat, en finalitzar el meu contracte o cessar en la relació laboral?

Caldria distingir si la societat a la qual pertany i en la qual cessa és laboral o mercantil capitalista.

 • Si es tracta d'una societat laboral i vosté queda en desocupació involuntàriament, pot tindre dret a prestacions per desocupació, excepte:
  • Si en la societat realitzava funcions de direcció o gerència i rebia retribucions per açò, tinguera o no simultàniament amb ella vinculació laboral comuna o especial.
  • Si exercia aquestes funcions i simultàniament tenia relació amb l'empresa per un contracte d'alta direcció, amb o sense retribució.
  • Si de manera individual posee la mayoría del capital social de la sociedad.

Si vosté  juntament amb el seu cònjuge o parents fins a el 2 º grau de consanguinitat o afinitat amb els quals conviu, posseïxen participacions en la societat que suposen en conjunt la majoria del capital social, llevat que justifique que el control efectiu requerix la participació de persones alienes a les relacions familiars.

No obstant açò, les persones sòcies treballadores de les societats laborals, quan el nombre de socis i sòcies no siga superior a vint-i-cinc, tot i que formen part de l'òrgan d'administració social, tinguen o no competències directives, gaudiran de tots els beneficis de la Seguretat Social de les persones treballadores per compte d'altri que corresponguen en funció de la seua activitat, així com la protecció per desocupació i del Fons de Garantia Salarial.

 • Si es tracta d'una societat mercantil capitalista i vosté queda en desocupació involuntàriament, també pot percebre prestacions per desocupació, excepte:
  • Si forma part simultàniament de l'òrgan d'administració de la societat i l'acompliment d'este càrrec comporte la realització de funcions de direcció i gerència de la societat, rebent retribucions per açò o per la seua condició de persona treballadora. Açò suposa estar inclòs o inclosa en el Règim General de la Seguretat Social com a persona assimilada al col·lectiu de treballadors per compte d'altri sense dret a la protecció per desocupació.
  • Si posseïx el control efectiu de la societat per tindre, almenys, el % 50 del capital social individualment, o aconseguix eixe percentatge juntament amb altres socis o sòcies amb els qui convisca i amb els qui tinga un vincle conjugal o de parentiu, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
  • Si posseïx individualment, almenys, una tercera part del capital social.
  • Si posseïx individualment, almenys, la quarta part del capital social, sempre que tinga atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.