PUC COBRAR LA PARADA SI MANTINC UNA OCUPACIÓ A TEMPS PARCIAL HAVENT PERDUT UNA OCUPACIÓ A TEMPS COMPLET? COM ES CALCULEN LA SEUA DURADA I QUANTIA?

Com la percepció d'una prestació contributiva per desocupació és compatible amb el treball per compte d'altri a temps parcial, si la pèrdua de l'ocupació a temps complet ha sigut involuntària, es trobaria en situació legal de desocupació i podria cobrar la prestació, sempre que reunisca la resta de requisits generals.

La durada de la prestació es calcula tenint en compte tots els períodes cotitzats que no hagen sigut utilitzats en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació, i en estos s'inclouen les cotitzacions del treball que perd, les del que manté i les de totes les relacions laborals que haja tingut en eixe període.

La quantia de la prestació es calcula amb les cotitzacions dels últims 180 dies treballats anteriors al cessament, considerant els que corresponen al contracte que finalitza i al que manté. D'aquesta quantia es deduïx la part proporcional corresponent al treball realitzat a temps parcial que manté.

 Més informació sobre la compatibilitat de la prestació i el treball en: “Estic cobrant la parada i he trobat un treball”.