Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Compatibilitat subsidis dels majors d'anys 52 amb el treball per compte d'altri

La norma general establix que, si s'està cobrant un subsidi per desocupació i es comença a treballar per compte d'altri a temps complet, s'interromp l'abonament del subsidi i en finalitzar el contracte poden donar-se estes possibilitats:

  • Si el contracte ha durat menys de 360 dies, es pot sol·licitar la represa del subsidi que estava interromput.
  • Però si s'han tingut més contractes des que es va iniciar el subsidi i entre aquests contractes i el que acaba d'acabar es reunix un mínim de 360 dies, o si el contracte dura 360 o més dies, s'ha de sol·licitar una prestació de nivell contributiu en lloc de la represa del subsidi que es té interromput, perquè la prestació per desocupació contributiva és prioritària.

A pesar de l'indicat anteriorment, existix l'excepció que s'indica a continuació:

Podran compatibilitzar, en general, els subsidis per desocupació amb el treball per compte d'altri les persones treballadores aturades majors d'anys, 52 inscrites en les oficines d'ocupació, beneficiàries de qualsevol subsidi, sempre que siguen contractades a temps complet, de forma indefinida o temporal, en este cas, la durada del contracte ha de ser superior a tres mesos.

En este cas, i durant el temps que dure el contracte, l'empresa completarà la quantia del subsidi rebut per la persona treballadora fins a l'import del salari que li corresponga a la mateixa i, al seu torn, l'empresa cotitzarà a la Seguretat Social per totes les contingències i pel total del salari incloent l'import del subsidi. 

No s'admet este supòsit de compatibilitat amb el contracte d'inserció, amb el contracte subvencionat pel Servici Públic d'Ocupació Estatal a l'empara del Programa de Foment de l'Ocupació Agrària ni amb els contractes als càrrecs directius d'una empresa o als membres dels òrgans d'administració de les entitats o empreses que revestisquen la forma jurídica de societat. 

L'empresa contractant no ha de tindre autoritzat un Expedient de Regulació d'Ocupació d'extinció, suspensió o reducció de jornada, ni haver-li mantingut contractat o contractada en els últims dotze mesos.

L'empresària o empresari, les persones que ocupen càrrecs directius o siguen membres dels òrgans d'administració de l'empresa, no poden ser ni el seu cònjuge ni parents seus fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. 

 Encara que la contractació té efectes de sol·licitud de la compatibilitat, la empresa o vosté han de presentar el contracte registrat en l'oficina de prestacions. Si es verifica el compliment de tots els requisits se li remetrà a vosté i a la seua empresa una comunicació de la resolució aprovatòria, per la qual se li reprendrà l'abonament del subsidi des de la data de la col·locació, reduint la seua quantia a el 50 %. 

 Si el treball que origina la compatibilitat li obligara a canviar de lloc habitual de residència, podrà sol·licitar en document annexe al contracte, l'abonament de tres mensualitats de subsidi en un sol pagament. 

En el cas de cessament en el treball, i sempre que no es reunisquen els requisits d'accés a la prestació contributiva per desocupació, ni s'haja esgotat la durada del subsidi, per a mantindre la seua percepció la persona treballadora haurà de comunicar el cessament en l'oficina d'ocupació dins dels 15 dies següents al mateix i reactivar l'acord d'activitat, obtenint, sempre que es reunisquen els requisits exigits a este efecte, aquest subsidi pel total de la seua quantia; en tal cas es considerarà com a període consumit del dret la mitat del període en el qual es va compatibilitzar el subsidi amb el treball.

La no comunicació en termini suposarà la pèrdua de tants dies de subsidi com medien entre l'endemà al del cessament en el treball i el dia de la seua comunicació.

També podran compatibilitzar voluntàriament el subsidi per desocupació en favor de les persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, regulat pel Reial decret 5 / 1997 , de 10 de gener, amb el treball per compte d'altri, les persones treballadores aturades majors d'anys, 52 inscrites en les oficines d'ocupació i beneficiàries d'aquest subsidi.