Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Em trasllade a l'estranger

Si estàs cobrant prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d'inserció (RAI) i et trasllades a l'estranger, les condicions de la prestació variaran segons el motiu i la durada del teu trasllat. 

 

 

Si estàs cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació, en el cas de trasllat de residència a l'estranger per a buscar o realitzar un treball, per a accions de cooperació internacional o perfeccionament professional, és obligatori comunicar-ho abans de l'eixida al Servici Públic d'Ocupació Estatal i que este l'autoritze. Si el trasllat dura menys de dotze mesos continuats, la prestació se suspèn, si és superior a dotze mesos, s'extingix.

Si el que estàs percebent és la RAI, en el cas de trasllat de residència a l'estranger per a buscar o realitzar un treball, per a perfeccionament professional o per a accions de cooperació internacional, és obligatori comunicar-ho al Servici Públic d'Ocupació Estatal abans de l'eixida, i que este l'autoritze. Si el trasllat dura menys de sis mesos continuats, la prestació se suspèn i si és major de sis mesos, s'extingix.

Si no comuniques al Servici Públic d'Ocupació Estatal el trasllat a l'estranger, suposarà una infracció que donarà lloc a l'inici d'un procediment sancionador, la sanció del qual és l'extinció del dret.

Si en eixir d'Espanya es va interrompre la prestació, el subsidi o la RAI, que estigueres percebent, i en tornar et trobes sense treball, pots sol·licitar la represa d'aquesta prestació o subsidi o la reincorporació a la RAI.

Tornaràs a percebre les citades prestacions a partir de l'endemà al del teu retorn a Espanya, sempre que sol·licites la represa o la reincorporació en el termini dels 15 dies hàbils següents a aquesta data i justifiques documentalment algun dels motius indicats. 


 

Si estàs cobrant prestació contributiva o subsidi per desocupació i et trasllades a l'estranger durant un any o més per a treballar, buscar treball, realitzar estudis que milloren la teua preparació professional, o per accions de cooperació internacional, aquesta prestació o subsidi s'extingixen.

Si estàs cobrant la renda activa d'inserció i et trasllades a l'estranger durant sis mesos o més per a treballar, buscar treball, realitzar estudis que milloren la seua preparació professional, o per a accions de cooperació internacional, aquesta renda s'extingix.

Si en tornar a Espanya et trobes sense treball, NO tindràs dret a percebre la prestació que es va interrompre en marxar-te a l'estranger.

Si eres espanyol o espanyola i tornes d'un país no pertanyent a la Unió Europeao a l'Espai Econòmic Europeu, ni d'Austràlia ni de Suïssa, podries tindre dret a cobrar un subsidi com persona emigrant retornada. O també podries sol·licitar la renda activa d'inserció, amb independència del país del que procedisques.

Si estàs cobrant prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d'inserció, i et trasllades a l'estranger per qualsevol causa, si l'eixida no és superior a 15 dies naturals, ja siguen continuats o no, durant cada any natural, la prestació es manté sempre que pugues complir amb les obligacions establides en la llei. 

És convenient que comuniques al Servici Públic d'Ocupació Estatal l'eixida abans de produir-se.

A la volta de l'estranger, has de presentar-se en l'oficina d'ocupació el primer dia hàbil següent al teu retorn.

Si estàs cobrant prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d'inserció i et trasllades a l'estranger per qualsevol causa, si l'estada en l'estranger és per un període continuat o no, superior a 15 dies i de fins a 90 dies naturals com a màxim dins de cada any natural, les prestacions se suspenen. 

Abans d'aquesta eixida és obligatòria la comunicació prèvia al Servici Públic d'Ocupació Estatal i que este autoritze aquesta eixida.

Si és per temps superior a 90 dies i no ho és per a treballar, buscar treball, realitzar estudis que milloren la seua preparació professional, o per accions de cooperació internacional, la prestació o subsidi s'extingixen.

Si perceps prestacions i has romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys quatre setmanes a Espanya i et trasllades a buscar ocupació a un país de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu (EEE) o a Suïssa, pots exportar aquesta prestació durant tres mesos, prorrogables per altres tres.

Per a açò has de:

  • Sol·licitar l'autorització de desplaçament davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal.
  • Sol·licitar el document O 2 . Se't facilitarà una fulla informativa sobre les qüestions d'interés relacionades amb el període de residència en un altre país.
  • Inscriure't com a demandant d'ocupació en el país al que et trasllades, en el termini dels set dies posteriors a la data en què deixes d'estar a la disposició dels Servicis Públics d'Ocupació espanyols.

El pagament de la prestació se seguirà realitzant pel mateix sistema que durant la teua residència a Espanya.

Les persones nacionals de països no pertanyents a la UE/EEE ni de Suïssa poden exportar la prestació per a buscar treball en estos (excepte a Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein), sempre que justifiquen la possibilitat d'inscriure's en els seus servicis d'ocupació i que van a desenvolupar legalment un treball en el país on pretenen desplaçar-se, mitjançant la corresponent autorització de residència o de treball.

Les persones nacionals de països no pertanyents a la UE/EEE ni de Suïssa, que complisquen les condicions, podran exportar les prestacions per desocupació al Regne Unit, en aplicació del Reglamente CE 859 / 2003 , que permet l'exportació per un període de tres mesos sense possibilitat de pròrroga.

  • Si eres espanyol o espanyola i no havies treballat a Espanya en 6 els anys anteriors a la teua eixida a l'estranger,  podries tindre dret a cobrar un subsidi com persona emigrant retornada, si tornes d'un país no pertanyent a la UE/EEEni de  Suïssa. O també pots sol·licitar la renda activa d'inserció, amb independència del país del que procedisques.
  • Si havies treballat a Espanya en 6 els anys anteriors a la teua eixida a l'estranger i no havies cobrat prestació per desocupació per estes cotitzacions, pots sol·licitar una prestació contributiva per desocupació si reunixes 360 dies cotitzats abans de la teua eixida, o un subsidi si abans de marxar-te havies cotitzat entre 90 i 359 dies.