Seu electrónica

Em trasllade a l'estranger

Si vosté està cobrant prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d'inserció (RAI) i es trasllada a l'estranger, les condicions de la prestació variaran segons el motiu i la durada del seu trasllat. 

 

 

Si està cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació, en el cas de trasllat de residència a l'estranger per a buscar o realitzar un treball, per a accions de cooperació internacional o perfeccionament professional, és obligatori comunicar-ho abans de l'eixida al Servici Públic d'Ocupació Estatal i que este l'autoritze. Si el trasllat dura menys de dotze mesos continuats, la prestació se suspèn, si és superior a dotze mesos, s'extingix.

Si el que està percebent és la RAI, en el cas de trasllat de residència a l'estranger per a buscar o realitzar un treball, per a perfeccionament professional o per a accions de cooperació internacional, és obligatori comunicar-ho al Servici Públic d'Ocupació Estatal abans de l'eixida, i que este l'autoritze. Si el trasllat dura menys de sis mesos continuats, la prestació se suspèn i si és major de sis mesos, s'extingix.

Si no comunica al Servici Públic d'Ocupació Estatal el trasllat a l'estranger, suposarà una infracció que donarà lloc a l'inici d'un procediment sancionador, la sanció del qual és l'extinció del dret.

Si en eixir d'Espanya es va interrompre la prestació, el subsidi o la RAI, que estiguera percebent, i en tornar es troba sense treball, pot sol·licitar la represa d'aquesta prestació o subsidi o la reincorporació a la RAI.

Tornarà a percebre les citades prestacions a partir de l'endemà al del seu retorn a Espanya, sempre que sol·licite la represa o la reincorporació en el termini dels 15 dies hàbils següents a aquesta data i justifique documentalment algun dels motius indicats. 

 

Si està cobrant prestació contributiva o subsidi per desocupació i es trasllada a l'estranger durant un any o més per a treballar, buscar treball, realitzar estudis que milloren la seua preparació professional, o per accions de cooperació internacional, aquesta prestació o subsidi s'extingixen.

Si està cobrant la renda activa d'inserció i es trasllada a l'estranger durant sis mesos o més per a treballar, buscar treball, realitzar estudis que milloren la seua preparació professional, o per a accions de cooperació internacional, aquesta renda s'extingix.

Si en tornar a Espanya es troba sense treball, NO tindrà dret a percebre la prestació que es va interrompre en marxar-se a l'estranger.

Si usted es español o española y regresa de un país no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, ni de Australia ni de Suiza, podría tener derecho a cobrar un subsidio como persona emigrante retornada. O también podría solicitar la renta activa de inserción, con independencia del país del que proceda.

 

 

 

Si vosté està cobrant prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d'inserció, i es trasllada a l'estranger per qualsevol causa, si l'eixida no és superior a 15 dies naturals, ja siguen continuats o no, durant cada any natural, la prestació es manté sempre que puga complir amb les obligacions establides en la llei. 

És convenient que comunique al Servici Públic d'Ocupació Estatal l'eixida abans de produir-se.

A la volta de l'estranger, ha de presentar-se en l'oficina d'ocupació el primer dia hàbil següent al seu retorn.

Si vosté està cobrant prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d'inserció i es trasllada a l'estranger per qualsevol causa, si l'estada en l'estranger és per un període continuat o no, superior a 15 dies i de fins a 90 dies naturals com a màxim dins de cada any natural, les prestacions se suspenen. 

Abans d'aquesta eixida és obligatòria la comunicació prèvia al Servici Públic d'Ocupació Estatal i que este autoritze aquesta eixida.

Si és per temps superior a 90 dies i no ho és per a treballar, buscar treball, realitzar estudis que milloren la seua preparació professional, o per accions de cooperació internacional, la prestació o subsidi s'extingixen.

Si vosté percep prestacions i ha romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys quatre setmanes a Espanya i es trasllada a buscar ocupació a un país de la Unió Europea (UE), Espai Econòmic Europeu (EEE) o a Suïssa, pot exportar aquesta prestació durant tres mesos, prorrogables per altres tres.

Per a açò deu:

  • Sol·licitar l'autorització de desplaçament davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal.
  • Sol·licitar el document O 2 . Se li facilitarà una fulla informativa sobre les qüestions d'interés relacionades amb el període de residència en un altre país.
  • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el país al que es trasllada, en el termini dels set dies posteriors a la data en què deixe d'estar a la disposició dels Servicis Públics d'Ocupació espanyols.

El pagament de la prestació se seguirà realitzant pel mateix sistema que durant la seua residència a Espanya.

Les persones nacionals de països no pertanyents a la UE/EEE ni de Suïssa poden exportar la prestació per a buscar treball en estos (excepte a Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein), sempre que justifiquen la possibilitat d'inscriure's en els seus servicis d'ocupació i que van a desenvolupar legalment un treball en el país on pretenen desplaçar-se, mitjançant la corresponent autorització de residència o de treball.

Les persones nacionals de països no pertanyents a la UE/EEE ni de Suïssa, que complisquen les condicions, podran exportar les prestacions per desocupació al Regne Unit, en aplicació del Reglamente CE 859 / 2003 , que permet l'exportació per un període de tres mesos sense possibilitat de pròrroga.

 

  • Si vosté és espanyol o espanyola i no havia treballat a Espanya en 6 els anys anteriors a la seua eixida a l'estranger,  podria tindre dret a cobrar un subsidi com persona emigrant retornada, si torna d'un país no pertanyent a la UE/EEE ni de  Suïssa. O també pot sol·licitar la renda activa d'inserció, amb independència del país del que procedisca.
  • Si havia treballat a Espanya en 6 els anys anteriors a la seua eixida a l'estranger i no havia cobrat prestació per desocupació per estes cotitzacions, pot sol·licitar una prestació contributiva per desocupació si reunix 360 dies cotitzats abans de la seua eixida, o un subsidi si abans de marxar-se havia cotitzat entre 90 i 359 dies.