Seu electrónica

Pagament de les prestacions per desocupació

El pagament de la prestació i subsidi per desocupació es realitzarà mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiques, sempre que sigues titular de la mateixa.

L'entitat financera triada ha de ser col·laboradora amb la Seguretat Social (consulte ací el llistat d'entitats col·laboradores).

De manera excepcional, el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) permet el pagament en efectiu per l'entitat financera col·laboradora en els següents casos, sempre que estiguen degudament justificats:

  • Quan existisca alguna circumstància, i solament mentre esta es mantinga, que no permeta  al SEPE, en un moment donat, ingressar la prestació en el seu compte.
  • Quan la persona treballadora al·legue i justifique alguna circumstància personal per la qual el pagament per ingrés en compte puga ocasionar-li algun perjuí greu. El SEPE podrà tindre o no en compte les causes que hages indicat. 

         Les circumstàncies personals que es podrien admetre són les següents:

    • Ser víctima de violència de gènere o de violència domèstica, o trobar-se en una situació que necessite especial protecció, a fi de preservar la identitat i seguretat de les persones afectades. Estes situacions es justifiquen amb el document proporcionat per l'Administració competent, llevat que ja estigueren degudament justificades en l'expedient.
    • Quan la persona treballadora al·legue i justifique que no pot obrir un compte corrent.
    • Quan la persona treballadora tinga autoritzat pel SEPE el pagament per rebut i les causes que va indicar per a obtindre esta autorització figuren justificades en l'expedient.