Seu electrónica

Tinc dret a la RAI

 

Si seguix en l'atur i no té dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació, pot sol·licitar la renda activa d'inserció (RAI).

Haurà de sol·licitar cita prèvia per a presentar la sol·licitud en el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Si és persona aturada de llarga durada o persona amb discapacitat, prèviament, haurà d'acreditar davant el servici públic d'ocupació autonòmica de la seua oficina la realització d'accions de cerca activa d'ocupació (BAE).

 

Requisits

  • Estar aturat o aturada i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació, mantindre aquesta inscripció durant tot el període de percepció de la prestació i subscriure l'acord d'activitat.
  • Ser menor d'anys.. 65
  • No tindre ingressos mensuals propis superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). Les rendeses computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
  • Si tens cònjuge i/o fills o filles menors d'anys 26 o majors amb discapacitat, o menors en acolliment, únicament s'entendrà complit el requisit de manca de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la teua unitat familiar així constituïda, incloent-te a tí, dividida pel nombre de membres que la componen, no supera el % 75 del SMI, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.
  • Poden accedir a la RAI les víctimes de violència de gènere, domèstica o sexual els qui tinguen acreditada aquesta condició davant l'Administració competent, sempre que no hagen sigut beneficiàries amb anterioritat de tres programes, que no convisquen amb la persona agressora, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació i que complisquen el requisit de manca de rendes de la unitat familiar.
  • No haver sigut beneficiari o beneficiària de tres drets al programa de renda activa d'inserció anteriors.

Persones aturades de llarga durada

Persones amb discapacitat

Persones emigrants retornades

Víctimes de violència de gènere, violència sexual o violència domèstica

Més informació sobre la Renda Activa d'Inserció (RAI)

Pot obtindre més informació en el telèfon 060 .