TINC DRET A LA RAI

Si seguix en l'atur i no té dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació, pot sol·licitar la renda activa d'inserció (RAI).

Haurà de sol·licitar cita prèvia per a presentar la sol·licitud en el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Si és persona aturada de llarga durada o persona amb discapacitat, prèviament, haurà d'acreditar davant el servici públic d'ocupació autonòmica de la seua oficina la realització d'accions de cerca activa d'ocupació (BAE).

Requisits

 • Estar aturat o aturada i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació, mantindre aquesta inscripció durant tot el període de percepció de la prestació i subscriure el compromís d'activitat.
 • Ser menor d'anys.. 65
 • No tindre ingressos mensuals propis superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Si té cònjuge i/o fills o filles menors d'anys 26 o majors amb discapacitat, o menors en acolliment, únicament s'entendrà complit el requisit de manca de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la seua unitat familiar així constituïda, incloent-li a vosté, dividida pel nombre de membres que la componen, no supera el % 75 del SMI, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.
 • No haver sigut beneficiari o beneficiària de la RAI en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa, excepte en el cas de víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat.
 • No haver sigut beneficiari o beneficiària de tres drets al programa de renda activa d'inserció anteriors.

 

Persones aturades de llarga durada

Persones amb discapacitat

Persones emigrants retornades

Víctimes de violència de gènere o de violència domèstica

Més informació sobre la Renda Activa d'Inserció (RAI)

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

Durada i quantia

La RAI es concedix durant 11 mesos com a màxim i es cobra amb efectes de l'endemà a la sol·licitud.

La quantia mensual d'esta ajuda és el % 80 de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). (Quanties per a enguany)

A més pot obtindre altres ajudes:

 • Si és víctima de violència de gènere o domèstica i s'ha vist obligada a canviar la seua residència en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa o durant la seua permanència en esta, pot sol·licitar una ajuda suplementària de tres mensualitats de la RAI, en un pagament únic sense que açò minore la durada d'aquesta renda, i la podrà percebre una sola vegada per cada dret d'admissió a la RAI.
 • Si comença a treballar com a persona autònoma o es col·loca per compte d'altri a temps complet, se suspèn el pagament de la RAI i té dret a una ajuda equivalent a el 25 % de la quantia de la mateixa durant un màxim de 180 dies, sense que açò reduïsca la durada de la RAI pendent de percebre.
 • Si es col·loca a temps parcial es deduirà de l'import de la RAI la part proporcional al temps treballat i el període pendent de percebre mentre es mantinga la compatibilitat, s'ampliarà en la mateixa proporció. 

El pagament de la RAI es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indique, sempre que siga titular de la mateixa.

Documentació necessària

Per a poder accedir a la RAI haurà de presentar la següent documentació:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant i, si escau del conyúge i/o dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figuren en la sol·licitud (bastarà amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte..
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual siga TITULAR i on desitge percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Si li'l demanen en l'oficina d'ocupació haurà d'entregar un justificant de rendes. Si al·lega com carrega fills o filles majors d'anys 26 amb discapacitat, ha d'aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l'INSS, per l'IMSERSO o per l'organisme competent de la comunitat autònoma

La condició de persona amb discapacitat de grau igual o superior a el 33 % s'acredita amb algun dels següents documents:

 • Bé mitjançant la resolució o certificat expedit per l'Institut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, bé mitjançant la targeta acreditativa del grau de discapacitat.

En cas d'accedir al programa per ser persona treballadora emigrant retornada haurà d'aportar:

 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U 1 o E- 301 .
 • En el cas dels emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregaduría Laboral d'aquest país o formulari O 1 .
 • Si retorna d'Austràlia, formulari d'enllaç.
 • Si torna d'un país que no siga membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o amb el qual no existisca conveni sobre protecció per desocupació: Certificació emesa per les Àrees i Dependències Provincials de Treball i Assumptes Socials de les Delegacions o Subdelegacions de Govern en la qual conste la data de tornada i el temps treballat en el país d'emigració.

D'accedir a la RAI com a víctima de violència de gènere o víctima de violència domèstica haurà d'acreditar tal condició aportant sentència judicial, orde de protecció judicial, informe del Ministeri Fiscal o informe dels servicis socials de l'administració pública competent (autonòmica o local) o casa d'acolliment, on s'indique que rep assistència per esta circumstància o certificació expedida per l'òrgan competent.

Des del de 1 gener de s'admet 2022 la nova certificació administrativa per a acreditar la condició de violència de gènere, sense perjuí que esta haja d'haver-se emès en dates pròximes a la sol·licitud de la Renda Activa d'Inserció (RAI).
Esta certificació haurà de ser expedida per les entitats i institucions que tinguen atribuïda la competència en l'àmbit de la Comunitat Autònoma.
La acreditación de la condición de víctima de violencia de género no exime del cumplimiento del resto de requisitos establecidos en el Real Decreto 1369 / 2006 , de 24 de noviembre.

En el supòsit d'accedir a la RAI per ser persona aturada de llarga durada o persona amb discapacitat, prèviament haurà d'acreditar davant el servici públic d'ocupació autonòmica de la seua oficina la realització de, almenys, tres accions de cerca activa d'ocupació (BAE).

Solament si l'entitat gestora ho sol·licita, haurà d'aportar el justificant de rendes.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

 

Quan, com i on ho tramite

La RAI es podrà sol·licitar una vegada que es complisquen els requisits d'accés, segons el col·lectiu al que es pertanga.

La meritació de la quantia de la RAI s'iniciarà a partir de l'endemà a la data de sol·licitud d'admissió.

La sol·licitud podrà presentar-la a través de: