Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Més informació sobre la Renda Activa d'Inserció

L'objectiu del Programa és incrementar les oportunitats de tornada al mercat de treball de les persones treballadores aturades amb especials necessitats econòmiques i dificultat per a trobar ocupació.

Comprèn polítiques actives d'ocupació gestionades pels Servicis Públics d'Ocupació amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de tornada al mercat de treball, i si escau, una ajuda econòmica gestionada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal, denominada Renda Activa d'Inserció, vinculada a la realització de les accions en matèria de polítiques actives d'ocupació que no comporten retribucions salarials.

No tindran dret les persones treballadores que:

 • Estigueren ingressades a la presó, com a preventiva o penada, llevat que la seua situació fóra compatible amb la realització de treballs fóra del centre penitenciari i reunisquen els requisits exigits.
 • Anaren  perceptores de pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social, incompatibles amb el treball.
 • Anaren beneficiàries d'ajudes socials que es pogueren reconéixer a les víctimes de violència de gènere que no puguen participar en programes d'ocupació, que s'arrepleguen en l'article 27 de la Llei Orgànica 1/2004 , de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere i regulats en el Reial decret 1452/2005, de 2 de desembre, sempre que eixes ajudes s'estigueren percebent en el moment de la sol·licitud d'admissió al programa. No obstant açò, quan transcórreguen els períodes de sis, dotze o díhuit mesos de durada de l'ajuda, es podrà sol·licitar l'admissió al programa RAI.

Les persones treballadores, per a la seua incorporació i manteniment en el programa, deuran:

 • Subscriure i complir les exigències de l'acord d'activitati aquelles que es concreten en el pla d'inserció laboral.
 • Proporcionar la documentació i informació que es considere necessària a l'efecte de la seua inclusió i manteniment en el programa de renda activa d'inserció (RAI) i comunicar als Servicis Públics d'Ocupació Autonòmics (SPE) i al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el domicili i, si escau, el canvi del domicili, facilitat a l'efecte de notificacions, en el moment en què este es produïsca.
 • Participar en els programes d'ocupació o en accions d'inserció, promoció, formació o reconversió professionals, o en aquelles altres de millora de l'ocupabilidad.
 • Acceptar la col·locació adequadaoferida per l'oficina del SPE o per l'agència de col·locaciósense finalitats lucratives i participar en programes d'ocupació o en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
 • Renovar la demanda d'ocupació en la forma i data que es determine en el document de renovació de la demanda i comparéixer quan siguen prèviament requerides davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal o davant els Servicis Públics d'Ocupació.
 • Sol·licitar la baixa en la RAI, quan es produïsquen situacions de suspensió o extinció del dret o es deixen de reunir els requisits exigits per a la seua percepció. Si es col·loquen i el treball que realitzen és a temps parcial, s'aconsella que s'informen en la seua oficina sobre la possibilitat de compatibilitzar aquest treball amb la percepció de la RAI.
 • Presentar-se a cobrir l'oferta d'ocupació i retornar als Servicis Públics d'Ocupació en el termini de cinc dies el corresponent justificant d'haver comparegut en el lloc i data indicats per a cobrir les ofertes d'ocupació facilitades per aquells.
 • Buscar activament ocupació, participar en les accions de millora de l'ocupabilidad que es determinen pels SPE, si escau, dins d'un itinerari d'inserció. Hauran d'acreditar davant el SEPE i els SPE, quan siguen requerides per a açò, aquestes actuacions
 • Reintegrar les quantitats de la RAI indegudament percebudes.

L'incompliment d'estes obligacions comporta l'inici d'un procediment sancionador conforme a l'establit en el Text Refós de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Orde Social (Reial decret Legislatiu 5 / 2000 de 4 de agost).

Seran baixadefinitivaen el programa les persones treballadores incorporades al mateix en les quals concórrega algun dels fets següents:

  • Treball per compte propi o aliena a temps complet, per un període igual o superior a sis mesos.
  • Obtindre pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguen incompatibles amb el treball o que, sense ser-ho, excedisquen en la seua quantia dels límits que es fixen per a poder percebre la renda activa d'inserció, així com obtindre ajudes socials com a víctima de violència de gènere que no puguen participar en programes d'ocupació.
  • Deixar de reunir el requisit de manca de rendes per període superior a sis mesos.
  • Accedir a una prestació per desocupació, a un subsidi per desocupació o a la renda agrària.
  • Trasllat a l'estranger, excepte en el supòsit de trasllat per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període superior a sis mesos.
  • L'ingrés a la presó si la seua situació fóra incompatible amb la realització de treball, o la participació en accions d'inserció laboral fóra del centre penitenciari, quan la privació de llibertat el siga per temps igual o superior a sis mesos.

Les persones treballadores que siguen baixa definitiva en el programa no podran tornar a ser incorporades al mateix, si bé podran obtindre un altre dret  a l'admissió al programa, quan complisquen els requisits exigits.

Seran baixatemporalen el programa, sense consum en la durada del mateix, les persones treballadores en les quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:

  • El treball per compte propi o aliena a temps complet per un període inferior a sis mesos.
  • La superació del límit de rendes, per un període inferior a sis mesos.
  • El trasllat a l'estranger per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període inferior a sis mesos.
  • La permanència en l'estranger, prèvia comunicació al Servici Públic d'Ocupació Estatal i autorització per est, durant un període màxim de 90 dies continuats o no, dins de cada any natural. No suposa la baixa temporal en el programa l'eixida a l'estranger per un temps no superior a 15 dies naturals, continuats o no, durant cada any natural, sense perjuí del compliment de les obligacions derivades de l'acord d'activitat .
  • L'ingrés a la presó, quan la privació de llibertat siga per temps inferior a sis mesos, si la seua situació és incompatible amb la realització de treball o la participació en accions d'inserció laboral fóra del centre penitenciari.

 

 

La persona interessada sol·licitarà la reincorporació al Programa, prèvia inscripció com a demandant d'ocupació i reactivació de l'acord d'activitat, en 15 els dies següents al cessament en el treball per compte propi, a la tornada a Espanya o a l'excarceració.

La petició fora de termini suposarà la pèrdua de tants dies de renda com medien entre l'endemà al del cessament en el treball per compte propi o al de la tornada i el dia de la sol·licitud.

En el cas de tornar a reunir el requisit de manca de rendes individual o de la unitat familiar, podrà sol·licitar la reincorporació al Programa sempre que s'acredite novament la concurrència d'aquests requisits, dins del període de sis mesos a partir de la data de baixa temporal en el Programa.

En el cas del cessament en el treball per compte d'altri a temps complet, es recuperarà d'ofici la percepció de la renda activa d'inserció, sempre que la persona treballadora figure inscrita com a demandant d'ocupació.

La renda activa es reporta des de l'endemà al cessament en el treball per compte d'altri a temps complet si la persona treballadora figura inscrita com a demandant d'ocupació, a la data d'extinció del contracte o si s'inscriu dins del termini dels 15 dies següents a l'extinció del contracte de treball.

La seua inscripció com a demandant d'ocupació fóra del termini assenyalat implicarà l'abonament de la renda des del dia de la inscripció sense descompte dels dies consumits per fora de termini.

La Renda Activa d'Inserció serà incompatible

 • Amb l'obtenció de rendes de qualsevol naturalesa que facen superar els límits establits per a la renda activa d'inserció, sense que es computen a eixos efectes les rendes que provinguen d'accions o treballs compatibles amb la percepció de la renda.
 • Amb la percepció de les prestacions, dels subsidis per desocupació o de la renda agrària.
 • Amb la realització simultània de treball per compte propi o per compte d'altri a temps complet.
 • Amb les ajudes socials que es pogueren reconéixer a les víctimes de violència de gènere que no puguen participar en programes d'ocupació.
 • Amb les pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguen incompatibles amb el treball o que, sense ser-ho, excedisquen en la seua quantia dels límits establits per a la Renda Activa d'Inserció.

La Renda Activa d'Inserció serà compatible:

 • Amb les beques i ajudes, de qualsevol naturalesa, que es pogueren obtindre per l'assistència a accions de formació professional i inserció professional.
 • Amb els treballs realitzats en benefici de la comunitat en compliment d'una pena, per tractar-se de treballs no retribuïts.
 • Amb el treball per compte d'altri a temps parcial, en este cas es deduirà de l'import de la renda la part proporcional al temps treballat, i el període de la renda pendent per percebre s'ampliarà en la mateixa proporció.
 • La realització del treball per compte d'altri a temps parcial no suposarà la baixa en el Programa. La no renovació de la demanda d'ocupació suposarà la interrupció en l'abonament de l'ajuda econòmica, així com l'inici del corresponent procediment sancionador.