Seu electrónica

Renda Activa d'Inserció para persones emigrants retornades (RAI)

L'objectiu d'esta ajuda és incrementar les oportunitats d'inserció en el mercat de treball de les persones treballadores aturades amb especials necessitats econòmiques i dificultat per a trobar ocupació.

Requisits

  • Ser persona aturada i estar inscrita com a demandant d'ocupació i subscriure l'acord d'activitat.
  • Tindre 45 o més anys d'edat i ser menor d'anys.. 65
  • No tindre dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació.
  • No tindre ingressos propis superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI). (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
  • Si escau, la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la unitat familiar, (el cònjuge i els fills o filles menors d'anys 26 o majors amb discapacitat o menors acollits), dividida pel nombre de membres que la componen no pot superar el % 75 del SMI, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.
  • No haver sigut persona beneficiària de la renda activa d'inserció en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa de la renda activa d'inserció, excepte en el cas de víctimes de violència de gènere, sexual o domèstica i persones amb discapacitat.
  • No haver sigut persona beneficiària de tres RAI anteriors. La RAI es pot cobrar com a màxim tres períodes.
  • Haver treballat almenys 6 mesos en l'estranger des de l'última eixida d'Espanya i haver retornat en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud.