Seu electrónica

Persona amb discapacitat

Si eres persona amb discapacitat, prèviament hauràs d'acreditar davant el servici públic d'ocupació autonòmica de la teua oficina la realització de, almenys, tres accions de cerca activa d'ocupació(BAE) i hauràs de complir els següents requisits per a tindre dret a la renda activa d'inserció (RAI), a més dels requisits generals:

 • Tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior a el 33 %.
 • Haver extingit una prestació contributiva o subsidi per desocupació, salve per sanció.
 • No tindre dret a les prestacions o subsidis de desocupació o a la renda agrària.
 • Estar inscrit o inscrita ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a demandant d'ocupació durant 12 o més mesos. Es considera interrompuda la demanda si s'ha treballat un període acumulat d'o 90 més dies en 365 els anteriors a la data de sol·licitud d'incorporació al programa de renda activa d'inserció o si s'ha eixit a l'estranger.

     No es considerarà interrompuda la inscripció per treball inferior a 90 dies i quan s'acredite que l'eixida a l'estranger ha sigut per una estada igual o inferior a 15 dies i s'ha produït per:

  • Matrimoni.
  • Naixement de fill o filla.
  • Defunció o malaltia greu del cònjuge o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

Tampoc interromprà la inscripció l'eixida a països de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, sempre que l'estada siga inferior a 90 dies, per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional.

Buscar activament ocupació, sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals o unes altres per a incrementar l'ocupabilidad.

Prèviament hauràs d'acreditar davant el servici públic d'ocupació autonòmica de la teua oficina la realització de, almenys, tres accions de cerca activa d'ocupació (BAE). 

Es consideraran actuacions de la BAE cadascuna de les següents:

 1. Treball per compte propi o aliena.
 2. Inscripció en, almenys, una agència de col·locació.
 3. Enviament o presentació de curriculos en, almenys, tres empreses diferents.
 4. Realització de, almenys, una entrevista de treball.
 5. Inscripció com a sol·licitant d'ocupació en, almenys, dos portals d'ocupació públics o privats.
 6. Presentació, almenys, a una oferta de treball gestionada pels Servicis Públics d'Ocupació o per les agències de col·locació.
 7. Qualsevol acció formativa o d'informació dirigida a l'autoocupació i emprenedoria, oferida pels Servicis Públics d'Ocupació.

Constituirà acreditació suficient del compliment d'esta obligació el certificat expedit per una agència de col·locació que incloga, a més de la inscripció de la persona sol·licitant en la mateixa, la realització per esta de dos de les actuacions entre la tercera i sisena anteriors.