Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

He treballat o vull treballar en la UE

La Unió Europea (UE) establix una sèrie de normes comunes que protegixen els drets de seguretat social de la seua ciutadania quan es desplaça per Europa.

Estes normes s'apliquen a:

  • Les persones nacionals de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa, que estiguen o hagen estat assegurades en un d'eixos països i a la seua família.
  • Les persones apàtrides o refugiades residents en la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa, que estiguen o hagen estat assegurades en un d'eixos països i a la seua família.
  • Les persones nacionals de països no pertanyents a la UE que residisquen legalment en el territori de la UE i que s'hagen desplaçat entre els seus països membres i a la seua família.

El de 1 maig de 2010 van entrar en vigor dos normes que modernitzen la coordinació: els Reglaments 883 / 2004 i 987 / 2009 . Accedisca ací a la informació de la Comissió Europea.

Informació sobre el Brexit.

 

 

Treballs realitzats en països de l'àmbit UE/EEE/Suïssa

Si has realitzat un treball en un país d'àmbit comunitari, pots fer ús dels períodes cotitzats per a accedir a prestacions per desocupació en altres països de la Unió Europea (UE), de l'Espai Econòmic Europeu(EEE) i a Suïssa.

Per a accedir a la protecció per desocupació a Espanya, es tindran en compte, a més de les cotitzacions efectuades a Espanya, la qual cosa s'haja cotitzat en altres països de la UE/EEE i a Suïssa.

La informació sobre els períodes cotitzats serà intercanviada principalment per via electrònica entre les institucions i no hi ha obligació que els treballadors migrants entreguen el PD O 1  sinó que la institució que tramita la sol·licitud de prestacions per desocupació haurà de sol·licitar la informació necessària a través de l'intercanvi electrònic de dades (EESSI) amb la institució competent del país on va efectuar les seues cotitzacions.

Es reduirà la durada de la prestació que s'aprove a Espanya en tants dies com hages cobrat aquesta prestació en qualsevol altre país de l'àmbit comunitari.

Les persones que no siguen nacionals de països de la UE/EEE ni de Suïssa poden utilitzar els períodes cotitzats en estos (excepte a Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein) per a cobrar prestacions per desocupació, sempre que tinguen dret a residir i a treballar legalment en el territori de l'Estat membre on sol·liciten aquestes prestacions.

Treballs realitzats a Espanya

Podràs fer ús dels períodes cotitzats a la Seguretat Social espanyola per a cobrar prestacions per desocupació en un altre país de la UE/EEE o a Suïssa.

La informació sobre els períodes cotitzats a Espanya serà intercanviada principalment per via electrònica entre les institucions i no hi ha obligació que els treballadors migrants sol·liciten el PD O 1  abans de la seua eixida d'Espanya sinó que la institució del país que tramita la sol·licitud de prestacions per desocupació haurà de sol·licitar a la institució espanyola la informació necessària a través de l'intercanvi electrònic de dades (EESSI).

Si així i tot, la persona desitja sol·licitar el document O 1 davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal haurà de posar-se en contacte amb la Direcció Provincial on va realitzar el seu últim treball a Espanya.  

Treballs realitzats en països no pertanyents a l'àmbit comunitari però amb els quals existix un conveni per a fer ús dels períodes cotitzats:

Regne Unit

En el cas de Regne Unit, atés que l'Acord de Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit de 24 de desembre de 2020 , permet que es puguen fer valdre els períodes cotitzats en Regne Unit o un altre Estat Membre de la Unió Europea per a l'accés a prestacions per desocupació, la informació dels períodes cotitzats es realitzarà també principalment a través de l'intercanvi electrònic entre institucions (Veure Informació sobre el Brexit).

Austràlia

En el cas de països que no pertanyen a l'àmbit comunitari, però amb els quals Espanya ha firmat un Conveni de Seguretat Social que permet totalitzar els períodes de segur, d'ocupació o de cotització per a l'accés a prestacions per desocupació (en l'actualitat es reduïx a Austràlia), hauràs de sol·licitar davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal que la institució australiana competent expedisca el document AUS/I 1 , per a justificar el temps que hages cotitzat en aquest país.

Per a més informació pot cridar a el telèfon d'atenció a la ciutadania

Si estàs percebent una prestació i has romàs inscrita o inscrit com a demandant d'ocupació a Espanya durant 4 setmanes com a mínim, i st trasllades a buscar ocupació a un país de la UE/EEE o a Suïssa, pots exportar aquesta prestació durant 3 mesos, amb possibilitat de prorrogar-la per altres 3 mesos.

Per a açò has de:

  • Sol·licitar l'autorització de desplaça miento y el documento U 2 en la teua oficina de prestacions del Servici Públic d'Ocupació Estatal.
  • Inscriure't com a demandant d'ocupació en l'altre Estat membre en el termini dels set dies posteriors a la data en què deixes d'estar a la disposició dels servicis públics d'ocupació espanyols.

El pagament de la prestació se seguirà realitzant pel mateix sistema que durant la teua residència a Espanya.

Les persones que no siguen nacionals de la UE/EEE ni de Suïssa, poden exportar la prestació per a buscar treball en la UE/EEE (excepte a Dinamarca, Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o a Suïssa, si justifiquen, amb la corresponent autorització de residència o treball, que poden inscriure's en els seus servicis d'ocupació i que van a realitzar legalment un treball.

Accedisca ací a una altra informació.