Seu electrónica

Funcions de la Xarxa de Centres Públics d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació (Xarxa COE)


Funcions de la Xarxa de Centres Públics d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació (Xarxa COE)

a) Avaluació de programes d'orientació, de prospecció i intermediació laboral i d'emprenedoria que puguen qualificar-se de bones pràctiques, tant respecte de programes propis per a transferir el seu coneixement a la resta de servicis públics d'ocupació, com de programes externs per a la seua aplicació, si és el cas, en el seu respectiu territori. 

b) Disseny d'accions innovadores i desenvolupament de projectes experimentals en matèria d'orientació i de prospecció i intermediació laboral. 

c) Desenvolupament i execució d'un Pla específic de formació permanent dirigit al personal del propi servici públic d'ocupació que realitza funcions d'orientació professional per a l'ocupació i d'assistència per a l'autoocupació, així com de prospecció empresarial i intermediació laboral, i que incloga formació específica en matèria d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens.

d) Disseny de models d'emprenedoria i aplicació de projectes pilot. 

i) Suport a la coordinació dels projectes d'emprenedoria associats a la capitalització de la prestació per desocupació (pagament únic).

f) Seguiment, amb una visió integradora, de totes les actuacions realitzades pels diferents organismes competents en matèria de foment de l'ocupació autònoma, així com en matèria de suport a la creació i a l'ocupació en cooperatives i societats laborals, dins del mateix àmbit d'actuació. 

g) Interlocució amb les associacions representatives, en el corresponent àmbit territorial, de treballadors autònoms i de l'economia social, sense perjuí de la qual poguera mantindre amb altres agents econòmics i socials en l'àmbit de l'orientació i innovació per a l'ocupació. 

El servici públic d'ocupació competent podrà addicionar qualsevol altra funció tendent a la millora de l'eficiència o reforç de les seues accions d'orientació, de prospecció i intermediació laboral i de foment de l'emprenedoria, si ben aquesta funció haurà de quedar recollida en el corresponent programa anual de treball, al fet que fa referència l'apartat 2 , perquè puga tindre la cobertura financera prevista en l'apartat 3 . En el desenvolupament de les funcions assenyalades en este apartat, els servicis públics d'ocupació integraran de manera efectiva la perspectiva de gènere.