Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions a la Contractació de Persones Majors d'Anys. 45

Treballadors aturats majors de 52 anys beneficiaris dels subsidis de l'Article 274 de la del Reial decret Legislatiu 8/2015, a temps complet i de forma indefinida

Aquests treballadors, que s'acullen voluntàriament a aquest programa, poden compatibilitzar els subsidis per desocupació amb el treball per compte d'altri en aplicació del previst en l'article 296.3 i 4 del Text Refós de la Llei de la Seguretat Social.

Quantia anual: bonificació, la que correspongui segons el vigent Programa de Foment d'Ocupació.

Depenent del col·lectiu, Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació o Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Durada: segons normativa aplicable del Programa de Foment d'Ocupació.

Vigència de la mesura: segons normativa aplicable del Programa de Foment d'Ocupació.

Normativa: Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de la ocupabilidad. [Permalink ELI]

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120 . 21 . 003 . 0

Actualitzat a gener 2021