BONIFICACIONS I REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES MAJORS D'ANYS. 45

Treballadors aturats majors d'anys 52 beneficiaris dels subsidis de l'Article 274 de la del Reial decret Legislatiu 8 / 2015 , a temps complet i de forma indefinida

Estos treballadors, que s'acullen voluntàriament a este programa, poden compatibilitzar els subsidis per desocupació amb el treball per compte d'altri en aplicació del previst en l'article 296 . 3 i 4 del Text Refós de la Llei de la Seguretat Social.

  • Cuantía anual: Bonificación, la que corresponda según el vigente Programa de Fomento de Empleo.
    Depenent del col·lectiu, Llei 43 / 2006  o Llei 3 / 2012

 


Durada: Segons normativa aplicable del Programa de Foment d'Ocupació.
Vigencia de la medida: Según normativa aplicable del Programa de Fomento de Empleo.
Normativa: Llei 45 / 2002

 

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120 . 21 . 003 . 0

Actualitzat a gener 2021