Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions per al Contracte Indefinit o Temporal Dirigits a Àmbits i Col·lectius Específics

Treballadors aturats de llarga durada

Quantia anual de la bonificació:

Homes, 1.300 euros.

Dones, 1.500 euros.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Reial decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Persones que prestin serveis en la llar familiar i quedin incorporades al sistema especial de seguretat social

Reducció del 20 % a les cotitzacions reportades a la Seguretat Social per contingències comunes.

Bonificació del 80 % en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i Fons de Garantia Salarial.

Durada: durant tota la situació d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.

Vigència de la mesura: indefinida

Normativa:

Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

Reial decret-llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.

Persones que prestin serveis en la llar familiar

En el cas de famílies nombroses de categoria general, els ascendents (o l'ascendent, en el cas de famílies monoparentals) han de treballar fora de casa.

Bonificació del 45 % de la quota de l'ocupador.

Durada: tota la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida

Normativa

Reial decret-llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.

Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

Penats en institucions penitenciàries i menors en centres d'internament

Bonificació del 65 % pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial.

Durada: tota la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom

Fins al 2º grau de *consanguineidad o afinitat. Inscrits com a demandants d'ocupació.

Bonificació del 100 % de la quota empresarial per contingències comunes.

Durada: 12 mesos.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa:

Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.

Treballadors a Ceuta i Melilla

Els empresaris, exclosa l'Administració Pública i les entitats, organismes i empreses del sector públic, dedicats a activitats enquadrades en els Sectors d'Agricultura, Pesca i Aqüicultura; Indústria, excepte Energia i Aigua; Comerç; Turisme; Hostaleria i resta de serveis, excepte el Transport Aeri d'ala fixa, Construcció d'Edificis, Activitats Financeres i d'Assegurances i Activitats Immobiliàries a les Ciutats de Ceuta i Melilla, amb comptes de cotització assignades a aquestes empreses en les quals tinguin treballadors que prestin activitat a les referides ciutats.

Bonificació del 50 % de la Base de cotització per contingències comunes i conceptes de recaptació conjunta.

Durada: Tota la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: Indefinida.

Normativa: Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Tripulants de bucs (Illes Canàries)

Inscrits en el Registre Especial de Bucs i Empreses Navilieres de Canàries i tripulants de bucs adscrits als serveis regulars entre les Illes Canàries i entre aquestes i la resta del territori nacional.

Reducció del 90 % en la quota empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes.

Durada: indefinida.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.

Cooperatives o societats laborals

Inscrits com a demandants d'ocupació.

Que s'incorporin com a socis treballadors o de treball.

En el cas de cooperatives, aquestes han hagut d'optar per un Règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d'altri.

Quantia anual de la bonificació:

  • Menors de 30 anys o menors de 35 anys en el cas de ser persones amb discapacitat: primer any, 1.650 euros; segon i tercer any, 800 euros.
  • Majors de 30 anys: 800 euros.

Durada: durant tres anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-018-9

Actualitzat a gener de 2023