Seu electrónica

Puc cobrar la parada i ser membre d'una Corporació Local amb dedicació exclusiva o parcial?

Com a membre d'una Corporació Local, per l'exercici del seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, té dret a percebre retribucions i, per tant, ha de ser donat de alta en el Règim General de la Seguretat Social.

En el cas de dedicació exclusiva, les retribucions pel treball seran incompatibles amb la prestació per desocupació.

Si, mitjançant el corresponent certificat de l'Ajuntament, acredita que va a exercir el càrrec amb dedicació parcial, podrà compatibilitzar la percepció de prestacions amb les seues retribucions, però es reduirà de la quantia de la prestació o subsidi la part proporcional al temps de dedicació parcial.

Si està percebent el subsidi per desocupació, cal que les seues rendes no superen el límit de el 75 % del Salari Mínim Interprofessional(SMI).

També podrà optar per la baixa en les prestacions.

Si com a membre d'una Corporació Local no tinguera dedicació exclusiva ni parcial, però percebera una remuneració per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, en la quantia assenyalada pel ple de la mateixa, la remuneració d'estes assistències i les prestacions per desocupació serien compatibles si l'acompliment del càrrec efectiu no li impedira complir amb les seues obligacionscom a persona beneficiària de prestacions.

S'entén que aquesta remuneració és compatible amb l'activitat laboral i que no és pròpiament retribució per un treball, sinó una mera compensació. No obstant açò, aquestes percepcions tenen la consideració de rendes a fi d'acreditar el requisit de manca de rendes pròpies, exigit per la normativa vigent, per a accedir i poder ser perceptor del subsidi per desocupació, si no supera el % 75 del SMI citat anteriorment.