Seu electrónica

Què m'ocorre si no puc presentar tota la documentació en el termini establit?

Una vegada presentada la sol·licitud dins de termini, encara que no dispose de tota la documentació necessària, l'oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) registrarà la seua data d'entrada i li entregarà un escrit en el qual es detallen els documents que li falten, concedint-li un nou termini de 15 dies per a aportar-los.

Si no entrega la documentació que se li ha reclamat en el termini indicat per a fer-ho, la seua sol·licitud quedarà arxivada. Rebrà aleshores una resolució declarant tal arxiu, contra la qual podrà presentar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional. Una vegada declarat l'arxiu, podria tornar a sol·licitar la prestació si el dret no haguera prescrit per transcurs del temps.

Més informació en: