Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Persones emigrants retornades majors d'anys. 52

Este subsidi per desocupació garantix la protecció a les persones treballadores aturades emigrants retornades majors de 52 anys.

Requisits

  • Ser persona aturada, estar inscrita com a demandant d'ocupació, romandre inscrita durant un mes i subscriure l'acord d'activitatLa inscripció haurà de mantindre-la durant tot el període de durada del subsidi.   
  • No tindre dret a la prestació contributiva per desocupació per cotitzacions que tinguera acumulades en els sis anys anteriors a la seua eixida d'Espanya.
  • Ser persona treballadora emigrant retornada de països no pertanyents a el Espai Econòmic Europeu, ni Austràlia o Suïssa.
  • Complir tots els requisits, excepte l'edat, per a accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el Sistema de la Seguretat Social espanyol (haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d'estar dins dels últims 15 ).
  • Haver cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seua vida laboral.
  • Haver treballat com a mínim 12 mesos en els últims 6 anys des de la seua última eixida d'Espanya, en països no pertanyents a el Espai Econòmic Europeu, Austràlia o Suïssa.
  • Mancar de rendes pròpies de qualsevol naturalesa superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
  • Tindre complida l'edat de 52 anys en el moment de poder accedir al subsidi d'emigrant retornat o retornada, o complir-la durant la percepció del mateix.
  • Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per a percebre este subsidi sol si han sigut efectuades en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals existisca conveni de totalización de períodes per a la protecció per desocupació, tant si els períodes són posteriors a l'entrada en vigor dels convenis, com si són anteriors.