PERSONES EMIGRANTS RETORNADES MAJORS D'ANYS. 52

Este subsidi per desocupació garantix la protecció a les persones treballadores aturades emigrants retornades majors d'anys.. 52

Requisits

 • Ser persona aturada, estar inscrita com a demandant d'ocupació, romandre inscrita durant un mes i subscriure el  Compromís d'Activitat.  La inscripció haurà de mantindre-la durant tot el període de durada del subsidi.   
 • No tindre dret a la prestació contributiva per desocupació per cotitzacions que tinguera acumulades en els sis anys anteriors a la seua eixida d'Espanya.
 • Ser persona trabajadora emigrante retornada de países no pertenecientes al  Espacio Económico Europeo, ni Australia o Suiza.
 • Complir tots els requisits, excepte l'edat, per a accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el Sistema de la Seguretat Social espanyol (haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d'estar dins dels últims 15 ).
 • Haver cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seua vida laboral.
 • Haver treballat com a mínim 12 mesos en els últims 6 anys des de la seua última eixida d'Espanya, en països no pertanyents a l'Espai  Econòmic Europeu,  Austràlia o Suïssa.
 • Mancar de  rendes pròpies de qualsevol naturalesa superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.  (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Tindre complida l'edat 52 d'anys en el moment de poder accedir al subsidi d'emigrant retornat o retornada, o complir-la durant la percepció del mateix.
 • Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per a percebre este subsidi sol si han sigut efectuades en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals existisca conveni de totalización de períodes per a la protecció per desocupació, tant si els períodes són posteriors a l'entrada en vigor dels convenis, com si són anteriors.

Durada i quantia

La durada serà fins que la persona treballadora aconseguisca l'edat per a accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el Sistema de Seguretat Social espanyol.

La quantia mensual serà igual al 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vigent. (Quanties per a enguany) .

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ingressarà la cotització a la Seguretat Social corresponent a la jubilació. La base de cotització serà el 125 % del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

Podrà subscriure amb la Seguretat Social un Conveni Especial per a complementar la cotització per a jubilació.

El pagament del subsidi per desocupació es realitzarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indique, sempre que siga titular de la mateixa.

Documentació necessària

Model oficial de sol·licitud .

 • Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.

Certificat de persona emigrant retornada expedit per les Àrees o Dependències de Treball i Immigració de les Delegacions o Subdelegacions del Govern en el qual conste:
• la data de la tornada,
• el temps treballat en el país estranger,
• el període d'ocupació cotitzada, si escau,
• i que l'interessat no té dret a prestacions per desocupació en aquest país.

 

Si li'l demanen en l'oficina d'ocupació, haurà d'entregar un justificant de rendes.

Quan, on i com ho tramite

Quan la persona treballadora torna a Espanya disposa d'un mes per a inscriure's com a demandant d'ocupació i a partir d'aquesta inscripció és necessari que romanga un mes inscrita, sense rebutjar oferta d'ocupació adequada ni negar-se a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. Una vegada transcorregut el mes, s'obri un termini de 15 dies per a sol·licitar l'ajuda. Si durant eixe període té compliments o complix els 52  anys d'edat se li aprovarà el subsidi de major d'anys. 52 Si encara no té complida la citada edat se li aprovarà el subsidi d'emigrant retornada que es convertirà en el de major d'anys 52 en el moment del compliment d'aquesta edat, sempre que ho sol·licite en 15 els dies següents.

La sol·licitud es podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE
 • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia en la seu electrònica del SEPE.
 • En qualsevol oficina de registre públic
 • Per correu administratiu.

Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadanía.