Seu electrónica

Persones emigrants retornades majors d'anys. 52

Este subsidi per desocupació garantix la protecció a les persones treballadores aturades emigrants retornades majors d'anys 52.

Requisits

  • Ser persona aturada, estar inscrita com a demandant d'ocupació, romandre inscrita durant un mes i subscriure el  Compromís d'Activitat. La inscripció haurà de mantindre-la durant tot el període de durada del subsidi.   
  • No tindre dret a la prestació contributiva per desocupació per cotitzacions que tinguera acumulades en els sis anys anteriors a la seua eixida d'Espanya.
  • Ser persona trabajadora emigrante retornada de países no pertenecientes al  Espacio Económico Europeo, ni Australia o Suiza.
  • Complir tots els requisits, excepte l'edat, per a accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el Sistema de la Seguretat Social espanyol (haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d'estar dins dels últims 15).
  • Haver cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seua vida laboral.
  • Haver treballat com a mínim 12 mesos en els últims 6 anys des de la seua última eixida d'Espanya, en països no pertanyents a el  Espai Econòmic Europeu,  Austràlia o Suïssa.
  • Mancar de  rendes pròpies de qualsevol naturalesa superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
  • Tindre complida l'edat 52 d'anys en el moment de poder accedir al subsidi d'emigrant retornat o retornada, o complir-la durant la percepció del mateix.
  • Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per a percebre este subsidi sol si han sigut efectuades en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals existisca conveni de totalización de períodes per a la protecció per desocupació, tant si els períodes són posteriors a l'entrada en vigor dels convenis, com si són anteriors.