Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Soc persona treballadora al servici de la llar

El Reial decret–llei 16 / 2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servici de la llar té com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores de la llar familiar a les de la resta de persones treballadores per compte d'altri.

Tenint en compte que la majoria de les persones treballadores domèstiques són dones, l'aprovació d'esta norma suposa un pas efectiu i imprescindible cap a la realització de la igualtat de gènere en el món del treball i en l'exercici efectiu de la igualtat de drets i de protecció de la dona davant la llei.

És coherent amb el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, a la formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball.

Obligació de cotitzar a desocupació

El Reial decret–llei 16 / 2022 , de 6 de setembre determina que la prestació per desocupació formarà part de l'acció protectora del sistema especial de persones emprades de la llar.

La cotització per desocupació serà obligatòria per a les persones treballadores empleades de llar a partir del d'octubre 1 de 2022 .

Les bases de cotització per a desocupació seran les corresponents a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals

El tipus de cotització aplicable entre el de 1 setembre i el de 31 desembre de 2022, serà del 6,05 per cent, del que el 5 per cent serà a càrrec de la persona ocupadora i el 1,05 per cent a càrrec de la persona emprada.

A partir de gener de la 2023 cotització es realitzarà d'acord amb l'establit en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Situació legal de desocupació

Es trobarà en situació legal de desocupació la persona treballadora empleada de la llar a la qual se li extingisca el contracte de treball mitjançant comunicació escrita de la persona ocupadora, havent de constar de manera clara i inequívoc:

La voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i

La causa per la qual s'extingix la relació laboral.

La relació laboral podrà extingir-se, a més de per les causes previstes per als altres col·lectius de persones treballadores, per alguna de les següents causes, sempre que estiguen justificades:

a) Disminució dels ingressos de la unitat familiar o augment dels seus gastos. Per causa sobrevinguda.

b) Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen poder prescindir de la persona treballadora de la llar.

c) Pèrdua de confiança de la persona ocupadora, fonamentada de manera raonable i proporcionada, en el comportament de la persona treballadora.

Indemnització

Simultàniament a la comunicació de l'extinció, la persona ocupadora haurà de posar a la disposició de la persona treballadora una indemnització la  quantia de la qual ha de ser equivalent al salari corresponent a dotze dies per any de servici, amb el límit de sis mensualitats.

Preavís

Si la prestació de servicis haguera durat més d'un any, la persona ocupadora haurà de concedir un termini de preavís com a mínim, de vint dies  des que es comunique a la persona treballadora la decisió d'extinció. En els altres suposats el preavís serà de set dies.

Durant el període de preavís, la persona que preste servicis a jornada completa tindrà dret, sense perdre la seua retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de buscar nova ocupació.

La persona ocupadora podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris corresponents al període de preavís.