Seu electrónica

He treballat menys d'un any

Si vosté ha treballat menys d'un any, pot accedir a un subsidi per desocupació, però cal tindre en compte que la durada depèn del nombre de mesos cotitzats i de si té o no responsabilitats familiars.

 

Requisits

  • Estar aturat o aturada i en situació legal de desocupació.
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantindre aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure el compromís d'activitat.
  • Haver cotitzat per desocupació almenys 3 mesos, si vosté té responsabilitats familiars, o almenys 6 mesos si no les té, i no arribar 360 a dies. En el cas de tindre els 360 dies cotitzats, tindria dret a la prestació contributiva.
  • No percebre rendes de qualsevol tipus superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, sense explicar la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). Es tindran en compte les rendes íntegres o brutes. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, és el resultat de la diferència entre els ingressos i gastos que hagen sigut necessaris per a aconseguir estos ingressos. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Haurà de reunir els requisits en el moment del fet causant i, a més, en el moment en què present la sol·licitud del subsidi, de les seues pròrrogues o represes i mentre perceba el subsidi.

Es considera data del fet causant aquella en la qual es produïsca la situació legal de desocupació, o en la qual s'esgote el dret semestral o en la qual acabe la causa de suspensió.

Si no reunix els requisits de manca de rendes o, si escau, de responsabilitats familiars, podrà obtindre el subsidi si vosté justifica que complix estos requisits dins del termini d'un any des de la data del fet causant. En tal cas, podrà obtindre el subsidi a partir de l'endemà a la seua sol·licitud, sense que la seua durada disminuïsca.

Si vosté és major d'anys, 52 té dret a percebre el subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys.. 52

Haurà de tindre en compte que:

Si vosté va interrompre el cobrament d'una prestació contributiva per a treballar este últim període de menys de 360 dies, ha de sol·licitar la represa d'aquesta prestació.

Si va interrompre un subsidi per desocupació per a treballar menys de 12 mesos, haurà de reprendre-ho. No obstant açò, si no és la primera vegada que ho suspèn, té diversos períodes treballats i entre tots sumen 360 dies o més, ha de sol·licitar una nova prestació contributiva per desocupació.

Obligacions, infraccions i sancions