Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

He treballat menys d'un any

 

Si has treballat menys d'un any, pots tindre dret a un subsidi per desocupació. La seua durada dependrà del nombre de mesos cotitzats i de si tens o no responsabilitats familiars.

Les cotitzacions que et servisquen per a reconéixer este subsidi no podran ser tingudes en compte per a accedir a una futura prestació contributiva.

 

 

Requisits

  • Estar aturat o aturada i en situació legal de desocupació.
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantindre aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure l'acord d'activitat.
  • Haver cotitzat per desocupació almenys 3 mesos, si tens responsabilitats familiars, o almenys 6 mesos si no les tens, i no arribar 360 a dies. En el cas de tindre els 360 dies cotitzats, tindries dret a la prestació contributiva.
  • No percebre rendes de qualsevol tipus superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, sense explicar la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). Es tindran en compte les rendes íntegres o brutes. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, és el resultat de la diferència entre els ingressos i gastos que hagen sigut necessaris per a aconseguir estos ingressos. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Hauràs de reunir els requisits en el moment del fet causant i, a més, en el moment en què presentes la sol·licitud del subsidi, de les seues pròrrogues o represes i mentre percebes el subsidi.

Es considera data del fet causant aquella en la qual es produïsca la situació legal de desocupació, o en la qual s'esgote el dret semestral o en la qual acabe la causa de suspensió.

Si no reunixes els requisits de manca de rendes o, si escau, de responsabilitats familiars, podràs obtindre el subsidi si justifiques que complixes estos requisits dins del termini d'un any des de la data del fet causant. En tal cas, podràs obtindre el subsidi a partir de l'endemà a la seua sol·licitud, sense que la seua durada disminuïsca.

Si eres major de 52 anys, tens dret a percebre el subsidi per desocupació per a persones treballadores majors de 52 anys.

Hauràs de tindre en compte que:

Si interrumpistes el cobrament d'una prestació contributiva per a treballar este últim període de menys de 360 dies, has de sol·licitar la represa d'aquesta prestació.

Si vas interrompre un subsidi per desocupació per a treballar menys de 12 mesos, hauràs de reprendre-ho. No obstant açò, si no és la primera vegada que ho suspens, tens diversos períodes treballats i entre tots sumen 360 dies o més, has de sol·licitar una nova prestació contributiva per desocupació.

Obligacions, infraccions i sancions