Seu electrónica

Tinc més d'anys. 52

 

Si tens 52 anys o més i has esgotat la prestació o subsidi per desocupació, conozce quins són els requisits que has de complir i la informació necessària per a sol·licitar un subsidi per desocupació de major d'anys.. 52

Nota informativa subsidi per desocupació per a majors d'anys. 52

Nota informativa per a persones beneficiàries del subsidi per desocupació de majors d'anys. 55

 

Requisits

1 .- Estar en desocupació.

Les persones treballadores fixes discontínues no podran accedir quan la seua data de fet causant siga anterior al de 2 març de 2022 .   

2 .- Tindre 52 anys o més en la data en què es complisquen els requisits per a accedir al subsidi per trobar-se en algun dels següents suposats:

  • Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.
  • Ser emigrant que ha retornat a Espanya (ha d'haver treballat en l'estranger com a mínim 12 mesos en els últims sis anys, des de la seua última eixida d'Espanya, en països no pertanyents a la Unió Europea (UE) o a l'Espai Econòmic Europeu (EEE)) i no tindre dret a prestació contributiva per desocupació.
  • Ser alliberat o alliberada de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació, quan la privació de llibertat haguera sigut per temps superior a 6 mesos.
  • Haver sigut declarat o declarada plenament capaç o persona amb incapacitat permanent parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o incapacitat permanent total per a la professió habitual.
  • Estar en situació legal de desocupació i no tindre dret a prestació contributiva per desocupació, havent cotitzat per desocupació, almenys, entre 90 i 359 dies.

Si en la data en què et trobes en algun d'estos supòsits no hagueres complit l'edat 52 d'anys però des d'aquesta data romangueres inscrit o inscrita ininterrompudament com a demandant d'ocupació en els servicis públics d'ocupació, podràs sol·licitar el subsidi quan complisques eixa edat, llevat que hages sigut persona beneficiària de la protecció per cessament d'activitat o de la prestació per desocupació per a eventuals agraris, o hages extingit l'últim dret a protecció per desocupació reconeguda per imposició de sanció ferma.

Es considerarà complit el requisit d'inscripció ininterrompuda quan cadascuna de les possibles interrupcions en la inscripció com a demandant d'ocupació haja tingut una durada inferior a 90 dies, no computant-se els períodes que corresponguen a la realització d'una activitat per compte propi o aliena.

En el cas de la persona treballadora per compte d'altri no podrà accedir al subsidi quan el cessament en l'últim treball haja sigut voluntari.

3 .- Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant un mes des que s'esgote la prestació per desocupació que estaves percebent (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), o des de la data de la inscripció com a demandant d'ocupació si s'accedix al subsidi per ser emigrant retornat, alliberat o alliberada de presó o per revisió de la incapacitat, i no haver rebutjat durant eixe mes cap oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. La inscripció haurà de mantindre's durant tot el període de percepció del subsidi.

4 .- Complir el acord d'activitat, que està inclòs en la sol·licitud del subsidi.

5 .- Mancar de rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguen superiors a el  75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. Si no complires este requisit en la data del fet causant, podràs accedir al subsidi si ho complixes i ho acredites dins del termini d'un any des d'aleshores. En tot cas, el compliment d'este requisit haurà de mantindre's durant tot el període de percepció del subsidi.

6 .- Acreditar que en la data del fet causant i en la de la sol·licitud del subsidi reunixes tots els requisits, excepte l'edat, per a accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social espanyol - haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d'estar dins dels últims 15 - i que has cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la teua vida laboral. Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per a percebre este subsidi sol si han sigut realitzades en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals existisca conveni de totalización de períodes per a la protecció per desocupació.

Es considera com a data del fet causant:

  • Per a els qui tinguen complida l'edat 52 d'anys aleshores, la data en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes (si l'accés al subsidi per a majors d'anys 52 és per haver esgotat una prestació contributiva, per haver sigut alliberat o alliberada de presó, per haver retornat de l'estranger o per haver sigut declarat o declarada plenament capaç o incapaç permanent parcial) o la data de la situació legal de desocupació(si l'accés al subsidi per a majors d'anys 52 és per acreditar situació legal de desocupació i cotitzacions insuficients per a accedir a la prestació contributiva).

  • Per a els qui no tinguen complida l'edat 52 d'anys en la data de trobar-se en algun dels supòsits d'accés a un subsidi, aquella en què es complisca aquesta edat.

  • Per a aquelles persones que a 13 data de març de 2019 ja tingueren complits 52 anys però no hagueren pogut accedir al subsidi per a majors d'anys 55 - bé per ser menors d'aquesta edat, bé per ser majors però haver-la complit sense estar percebent ni tindre dret a percebre cap subsidi -, la data del fet causant és el de 13 març de 2019 , dia en què va entrar en vigor el Reial decret-llei 8 / 2019 , que els permet accedir al subsidi per a majors d'anys 52 sempre que complisquen tots els requisits anteriorment exposats, excepte el de no haver percebut la protecció per cessament d'activitat o la prestació com a eventual agrari. Sí han de complir el requisit de inscripció ininterrompuda com a demandants d'ocupació en els servicis públics d'ocupació, en este cas, des de la data en què es van trobar en algun dels supòsits d'accés al subsidi previstos en el punt 3 , fins al de 13 març de 2019 .

Obligacions, infraccions i sancions