Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

He treballat més d'un any

La prestació contributiva protegix la situació de desocupació d'els qui podent i volent treballar, perden la seua ocupació de forma temporal o definitiva o vegen reduïda temporalment la seua jornada ordinària de treball entre un mínim d'un 10 % i un 70 %, pel procediment de el article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors o en virtut de resolució judicial adoptada en el si d'un procediment concursal.

Per a l'accés a la mateixa es requerix, a més de complir els requisits que més avant s'indiquen, la cotització prèvia per desocupació de la persona treballadora a la Seguretat Social.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal és l'Organisme Autònom encarregat de la gestió i control de les prestacions per desocupació. L'Institut Social de la Marina realitza la gestió de les prestacions per desocupació corresponents a les persones treballadores incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

La prestació contributiva Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Persones beneficiàries

Podran beneficiar-se d'esta prestació per desocupació, sempre que es troben en alguna de les situacions legals de desocupació establides, tinguen el període mínim de cotització exigit i no es troben en alguna de les situacions d'incompatibilitat, els col·lectius que a continuació s'indiquen:

 • Les persones treballadores per compte d'altri incloses en el Règim General de la Seguretat Social, que cotitzen per la contingència de desocupació.
 • Les persones treballadores per compte d'altri incloses en els Règims Especials de la Seguretat Social que protegixen esta contingència de desocupació (Mineria del Carbó, Règim Especial dels Treballadors del Mar), les persones treballadores fixes per compte d'altri del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, les persones treballadores eventuals per compte d'altri del mateix Sistema i les persones treballadores del Sistema Especial per a Empleats de Llar.
 • Els socis i sòcies de cooperatives de treball associat i de cooperatives d'explotació comunitària de la terra, així com els socis i sòcies de treball d'altres cooperatives, que s'incloguen en un Règim de la Seguretat Social que protegisca esta contingència.
 • Les persones penades que hagueren sigut alliberades de presó per compliment de condemna o llibertat condicional.
 • Les persones treballadores emigrants retornades.
 • Les persones treballadores estrangeres a Espanya, nacionals de països que pertanyen a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu o que no pertanyen a la Unió Europea ni a l'Espai Econòmic Europeu que residixen legalment en el nostre país i que complixen els requisits legalment exigits, tindran dret a les prestacions per desocupació de nivell contributiu sempre que estiguen inscrites com a demandants d'ocupació.
 • Els funcionaris i funcionàries d'ocupació i personal contractat de col·laboració temporal en règim de dret administratiu al servici de les Administracions Públiques.
 • Militars de Complement i militars professionals de Tropa i Marinería.
 • Membres de corporacions locals i de Juntes Generals dels Territoris Històrics Forals, Cabildos Insulars Canaris i Consells Insulars de Baleares , que exercisquen aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i perceben una retribució per l'acompliment del càrrec.
 • Càrrecs representatius dels sindicats constituïts a l'empara de la Llei Orgànica 11 / 1985 , de Llibertat Sindical, que exercisquen funcions sindicals de direcció amb dedicació exclusiva o parcial, sempre que perceben una retribució.
 • Alts càrrecs de les Administracions Públiques que tinguen dedicació exclusiva, estiguen retribuïts i no siguen personal funcionari públic ni tinguen dret a percebre qualsevol tipus de prestació compensatòria com a conseqüència del seu cessament.

Suspensió, represa, extinció.

Dret d'opció

Incompatibilitat/Compatibilitat de les prestacions

Obligacions, infraccions i sancions