SUSPENSIÓ, REPRESA, EXTINCIÓ

Una vegada aprovada la prestació per desocupació, esta pot suspendre's per diverses causes, podent ser represa posteriorment.

Sense arribar a esgotar la prestació per desocupació, també es pot extingir en determinats supòsits establits en la llei.

 

La suspensió del dret suposa la interrupció de l'abonament de prestacions econòmiques i de cotització a la Seguretat Social.

Les causes que la poden motivar són:

 • Trasllat de residència a l'estranger per un període continuat inferior a dotze mesos, per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, sense perjuí de l'aplicació del pevisto sobre l'exportació de les prestacions en els convenis i normes comunitaris. El trasllat haurà de ser comunicat prèviament al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i autoritzat per est.
 • Estada en l'estranger per un període, continuat o no, de fins a 90 dies com a màxim, cada any natural, sempre que prèviament estiga comunicada i autoritzada per l'entitat gestora. No tindrà consideració de trasllat de residència ni d'estada en l'estranger l'eixida per temps no superior a 15 dies naturals per una sola vegada cada any, sempre que no implique deixar de realitzar les accions d'inserció ja programades o en execució i complir amb les exigència del compromís d'activitat.
 • Passar a situació de maternitat o paternitat. Una vegada finalitzada esta situació, la persona interessada deurà en el termini dels 15 dies hàbils següents, sol·licitar la represa de la prestació contributiva.
 • Compliment de condemna que implique privació de llibertat. No se suspendrà el dret, prèvia sol·licitud, si la persona interessada tinguera responsabilitats familiars i no gaudira de renda familiar alguna la quantia de la qual excedisca del salari mínim interprofessional.
 • Realització d'un treball per compte d'altri de durada inferior a dotze mesos.
 • Realització d'un treball per compte propi:
  • Si ha tingut una durada inferior a 24 mesos, sent indiferent que s'haja causat alta com a persona treballadora per compte propi enquadrat dins d'algun dels Règims de la Seguretat Social.
  • Si la durada del treball per compte propi ha sigut superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i acredita haver causat alta com a persona treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.

En els supòsits citats anteriorment, quan cesse l'activitat podrà reprendre la prestació per desocupació en el termini de 15 dies hàbils a partir del cessament en el treball per compte propi.

Si després del cessament en el treball per compte propi, tinguera dret a la protecció per cessament d'activitat, podrà optar entre percebre esta o reobrir el dret a la protecció per desocupació suspesa. Si opta per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar aquella prestació per la qual no haguera optat no podran computar-se per al reconeixement d'un dret posterior.

 • Sanció de suspensió per infracció lleu o greu.
  • La suspensió per sanció, a més de la interrupció en l'abonament de les prestacions suposarà la reducció de la durada de la prestació reconeguda per temps igual al de la suspensió produïda.
 • En els supòsits als quals es referix l'art. 297  de la Llei 36 / 2011 , de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicció social, mentre la persona treballadora continue prestant els seus servicis, o no els preste per voluntat de l'empresari o empresària, durant la tramitació del recurs.
 • Desocupació de càrrecs públics o sindicals retribuïts que suposen dedicació exclusiva.
 • El compliment per part de les persones beneficiàries de les prestacions per desocupació de l'obligació de presentar en els terminis establits els documents que els siguen requerits, sempre que els mateixos puguen influir en la conservació del dret a la prestacions, podrà donar lloc al fet que el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) s'adopte les mesures preventives necessàries, mitjançant la suspensió de l'abonament de les citades prestacions, fins que aquestes persones beneficiàries compareguen davant el SEPE acreditant que complixen els requisits legals establits per al manteniment del dret, que es reprendrà a partir de la data de la compareixença.

Així mateix, l'entitat gestora suspendrà l'abonament de les prestacions durant els períodes en els quals les persones beneficiàries no figuren inscrites com a demandants d'ocupació en el Servici Públic d'Ocupació i es reprendrà a partir de la data en què s'acredite la nova inscripció, prèvia compareixença davant el SEPE, llevat que procedisca el manteniment de la suspensió de la prestació o la seua extinció per alguna de les causes previstes en la norma.

En tots els casos de suspensió, salve per sanció, la persona treballadora ha de sol·licitar la represa del dret en la pàgina https://sede.sepe.gob.es, o a través del   telèfon d'atenció a la ciutadania  o en l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia  en la seu electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal), en qualsevol oficina de registre públic o dirigint-la per correu administratiu, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la finalització de la causa de suspensió i acreditar la situació legal de desocupació.

La represa suposarà el dret a percebre la prestació per desocupació pel període que restara i amb la base reguladora i percentatge de la mateixa que corresponguera en el moment de la suspensió.

En cas de sanció, el dret es reprendrà pel període de prestació que corresponga tenint en compte el període percebut i el de sanció.

Els col·lectius que dins del mes tinguen diversos períodes d'activitat i inactivitat, podran presentar la sol·licitud agrupada de les prestacions corresponents al mes anterior a la data de l'última situació legal de desocupació. Podran acollir-se a esta modalitat de tramitació simplificada i presentar en una única sol·licitud mensual la represa de la prestació corresponent als períodes de desocupació del mes.

Així mateix, el Servici Públic d'Ocupació Estatal podrà admetre per als col·lectius de persones treballadores fixes discontínuas i per a les quals tinguen la seua jornada ordinària de treball reduïda o suspesa, que la sol·licitud d'alta inicial faça efecte de sol·licitud de represa pels períodes d'inactivitat dins del mateix expedient o dins de la mateixa activitat fixa discontínua, en este cas, l'empresa autoritzada per la persona treballadora haurà de comunicar a l'entitat gestora cada mes la corresponent informació sobre els períodes d'activitat de les persones treballadores incloses en esta modalitat de represa única.

El dret a la prestació per desocupació s'extingix per les causes següents:

 • Esgotament del període de durada de la prestació.
 • Trasllat de residència a l'estranger de la persona treballadora excepte en els casos de suspensió.
 • Defunció de la persona beneficiària.
 • Passar a ser pensionista per jubilació o d'invalidesa permanent (total, absoluta o gran invalidesa), podent en estos casos d'invalidesa optar per la prestació més favorable.
 • Realització d'un treball per compte d'altri d'almenys 360 dies.
 • Realització d'un treball per compte propi:
  • Si és de durada igual o superior a 60 mesos.
  • Si el treball per compte propi és de durada igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, i la persona treballadora no va causar alta durant el seu desenvolupament com a treballador o treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • Renúncia voluntària al dret.
 • Compliment per part de la persona beneficiària de l'edat ordinària per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que la persona treballadora no tinguera acreditat el període de cotització requerit per a açò o es tracte de supòsits de suspensió de relacions laborals o reducció de jornades autoritzades per resolució administrativa.
 • Imposició de sanció d'extinció per reincidència en infraccions lleus o greus, o per la comissió d'una infracció greu o molt greu de les sancionades amb l'extinció del dret.