ESTIC EN SITUACION DE MATERNITAT / PATERNITAT

 

Si el seu contracte finalitza mentre està de baixa per maternitat o paternitat, continuarà percebent la seua prestació econòmica per naixement i cura de menor de 16 setmanes fins a la seua finalització. En eixe moment pot sol·licitar la prestació o subsidi per desocupació en 15 els dies hàbils següents.

El període de baixa per maternitat o paternitat, mentre vosté haja romàs d'alta en l'empresa, es té en compte com a període d'ocupació cotitzada per a accedir a les prestacions per desocupació, ja que en este període de descans maternal o paternal continua l'obligació de cotitzar mentre el contracte estiga vigent.

La prestació per maternitat o paternitat l'abona l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

 

Requisits

 • Estar afiliada o afiliat i en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social en un règim que cotitze a la desocupació.
 • Trobar-se en situació legal de desocupació .
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantindre aquesta inscripció mentre es reba la prestació, així com complir el compromís d'activitat  que s'inclou en la sol·licitud.
 • Per a accedir a la prestació contributiva cal cotitzar a la desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació. Si vosté ha cotitzat menys, podrà tindre dret al subsidi per desocupació.
 • No haver complit l'edat ordinària per a jubilar-se.
 • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establida per un programa de foment d'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.

Documentació necessària

Per a sol·licitar la prestació per desocupació, en general, necessitarà la següent documentació:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que apareguen en la sol·licitud, bastarà amb mostrar un dels següents documents:
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/a de la Unió Europea en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger/a (TIE) en la qual consta el NIE, i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual siga titular en la qual desitge percebre la prestació.
 • Certificat d'empresa, que serà enviat al Servici Públic d'Ocupació Estatal per l'empresa o empreses en les quals vosté haja treballat en els últims sis mesos. Solament en aquelles situacions en les quals el certificat d'empresa no siga suficient per a justificar la situació legal de desocupació, el document acreditatiu que corresponga.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.

Quan, on i com ho tramite

El termini per a presentar la sol·licitud de prestacions és de 15 dies hàbils a partir de finalitzar el període de maternitat o de paternitat, a través de:

Pot obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadanía