Seu electrónica

Estic en situacion de maternitat / paternitat

 

Si el seu contracte finalitza mentre està de baixa per maternitat o paternitat, continuarà percebent la seua prestació econòmica per naixement i cura de menor de 16 setmanes fins a la seua finalització. En eixe moment pot sol·licitar la prestació o subsidi per desocupació en 15 els dies hàbils següents.

El període de baixa per maternitat o paternitat, mentre vosté haja romàs d'alta en l'empresa, es té en compte com a període d'ocupació cotitzada per a accedir a les prestacions per desocupació, ja que en este període de descans maternal o paternal continua l'obligació de cotitzar mentre el contracte estiga vigent.

La prestació per maternitat o paternitat l'abona l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

 

Requisits

  • Estar afiliada o afiliat i en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social en un règim que cotitze a la desocupació.
  • Trobar-se en situació legal de desocupació .
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantindre aquesta inscripció mentre es reba la prestació, així com complir el compromís d'activitat  que s'inclou en la sol·licitud.
  • Per a accedir a la prestació contributiva cal cotitzar a la desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació. Si vosté ha cotitzat menys, podrà tindre dret al subsidi per desocupació.
  • No haver complit l'edat ordinària per a jubilar-se.
  • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establida per un programa de foment d'ocupació.
  • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.