EMIGRANTS QUE HAN RETORNAT I QUE VAN COTITZAR A ESPANYA ABANS D'EMIGRAR

La prestació per desocupació es percep després de la pèrdua involuntària d'una ocupació. L'import que es percep depèn de les cotitzacions realitzades durant els períodes treballats. Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, protecció a la família i assistència sanitària.

Requisits

 • Ser espanyol o espanyola.
 • Trobar-se en situació legal de desocupació
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació, romandre inscrit o inscrita mentre es percep la prestació, acreditar estar disponible per a buscar activament ocupació i per a acceptar una col·locació adequada, així com complir el compromís d'activitat que s'inclou en la sol·licitud.
 • Haver cotitzat a Espanya un període mínim de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la data d'emigració, i que estes cotitzacions no s'hagen tingut en compte per a accedir a una prestació anterior.
 • No estar percebent la prestació per desocupació en cap altre Estat de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
 • No haver complit l'edat ordinària que s'exigisca en cada cas per a tindre dret a la pensió de jubilació espanyola, llevat que no es poguera accedir a ella per no aconseguir el període de cotització que es requerix.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

 Durada

La durada depèn de les cotitzacions realitzades dins dels 6 anys anteriors a la data d'emigració, sempre que no s'hagen tingut en compte per a una prestació anterior. (Durada prestació).

En cas d'haver treballat a temps parcial, cada dia es considera com un dia cotitzat, sense tindre en compte la jornada.

Quantia

L'import diari de la prestació per desocupació durant els sis primers mesos és el 70% de la base reguladora (calculada segons les bases de contingències professionals dels 180 últims dies cotitzats, exceptuant les hores extraordinàries), i el 50% a partir del 181 dia fins a la fi de la prestació.

Existix una quantia màxima i mínima de la prestació en funció dels fills o filles a càrrec (quanties per a enguany).

Es consideren fills o filles a càrrec si són menors d'anys 26 o majors amb discapacitat o menors acollits o acolliments, que convisquen amb vosté i no tinguen rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional. 

A l'import brut de la seua prestació se li aplicaran dos tipus de deduccions:

 • La cotització a la Seguretat Social.
 • La retenció a compte de l'IRPF, quan siga procedent. 

El pagament de la prestació i del subsidi per desocupació es realitzarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vosté indique, sempre que siga titular de la mateixa.

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Formulari O 1 o I- 301 , si es retorna d'un país membre de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o formulari d'enllaç on s'arrepleguen els períodes treballats en un país amb el qual existix conveni sobre protecció per desocupació.
 • Si torna d'un país que no siga membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o amb el qual no existisca conveni sobre protecció per desocupació: Certificat de persona emigrant retornada expedit per les Àrees o Dependències de Treball i Immigració de les Delegacions o Subdelegacions del Govern en el qual conste:
  • la data de la tornada,
  • el temps treballat en el país estranger,
  • el període d'ocupació cotitzada, si escau,
  • i que l'interessat no té dret a prestacions per desocupació en aquest país.

Quan, on i com ho tramite

Vosté haurà d'inscriure's com a demandant d'ocupació en l'oficina d'ocupació que li corresponga pel seu domicili, en els quinze dies hàbils següents a la data de la seua tornada de l'estranger (és aconsellable aportar el bitllet de retorn o un altre document que ho justifique), i sol·licitar la prestació, aportant els documents que se li indiquen depenent de la seua situació. 

Deberá presentar la solicitud en el plazo de los quince días hábiles siguientes al retorno del extranjero, a través de:

Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadanía