COM PUC ACREDITAR LA MEUA UNITAT FAMILIAR?

Per a comprovar les persones que formen la seua unitat familiar, ha d'aportar el Llibre de Família complet, en el qual consten el seu cònjuge i els seus fills o filles amb les seues dates de naixement o certificació del Registre Civil de naixement o de família.

En el cas de les persones estrangeres, haurà d'aportar documents equivalents als citats anteriorment, on conste postil·la o legalització consular, si escau, amb traducció per organisme oficial a l'espanyol. Entre aquests documents s'inclou la certificació consular o de l'ambaixada del país on residisquen els seus familiars situada a Espanya, o certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya situada en el país de residència dels seus familiars, on consten les dades del seu cònjuge i fills i filles, dates de naixement, i si escau, discapacitat.