Seu electrónica

Estic de baixa per incapacitat temporal

Si vosté està cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació i està de baixa per incapacitat temporal (IT), poden donar-se diferents situacions que afectaran a la seua prestació.

En situació d'incapacitat temporal (IT), el Servici Públic d'Ocupació Estatal li continuarà pagant mensualment la prestació econòmica i les cotitzacions a la Seguretat Social mentre dure la prestació contributiva. La durada d'esta seguirà sent la mateixa. Vosté haurà d'entregar en l'oficina d'ocupació el part de baixa per IT, els parts de confirmació setmanals i l'alta mèdica quan es produïsca.

Quan la situació d'IT no procedix d'una recaiguda d'una incapacitat anterior iniciada durant la vigència d'un contracte de treball, si continua en esta situació quan acabe el període de prestació contributiva, seguirà percebent la prestació per IT, amb un import igual a el 80 % de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) mensual (quanties per a enguany). Per a açò haurà d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

Si la situació d'IT és conseqüència de la recaiguda d'una IT anterior que va començar durant la vigència d'un contracte de treball, percebrà la prestació per IT amb el mateix import que la prestació per desocupació. En este cas, si en acabar la prestació contributiva continua en situació d'IT, seguirà percebent la prestació per IT, amb el mateix import que estava percebent. Per a açò, haurà d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

La demanda d'ocupació se suspèn mentre estiga de baixa, per la qual cosa no haurà de renovar-la. Tampoc rebrà citacions per a ofertes de treball ni cursos de formació.

A més, en acabar la IT podrà sol·licitar un subsidi per desocupació per haver esgotat una prestació de nivell contributiu, si reunix els requisits.

 

 

Encara que es trobe malalt o malalta, la quantia del subsidi que estiga percebent no varia; tampoc la seua durada. Haurà d'entregar en l'oficina d'ocupació el justificant en el qual s'explique la seua situació mèdica.

La demanda d'ocupació se suspèn mentre romanga en esta situació, per la qual cosa no haurà de renovar-la. Tampoc rebrà citacions per a ofertes de treball ni cursos de formació.

En finalitzar el subsidi no tindrà dret a prestació econòmica per incapacitat temporal encara que continue malalt o malalta, ja que no es troba en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social per a esta prestació.