Seu electrónica

Estic de baixa per incapacitat temporal

Si vosté està cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació i està de baixa per incapacitat temporal (IT), poden donar-se diferents situacions que afectaran a la seua prestació.

Si està percebent la prestació contributiva i inicia una situació d'incapacitat temporal (IT), el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li continuarà pagant mensualment la prestació econòmica i efectuant les cotitzacions a la Seguretat Social mentre dure la prestació contributiva. La durada d'esta seguirà sent la mateixa.

Vosté no haurà de realitzar cap gestió davant el SEPE quan es trobe en situació d'IT, doncs serà l'INSS el que s'encarregarà d'açò. No obstant açò, si la seua baixa mèdica és anterior al 1 dia de gener de 2022 , haurà de continuar entregant en la seua oficina de prestacions els parts de confirmació, i l'alta mèdica, quan esta tinga lloc. 

Quan la situació d'IT no procedix d'una recaiguda d'una incapacitat anterior iniciada durant la vigència d'un contracte de treball, si continua en esta situació quan acabe el període de prestació contributiva, seguirà percebent la prestació per IT, amb un import igual a el 80 % de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) mensual (quanties per a enguany). Per a açò haurà d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

Si la situació d'IT és conseqüència de la recaiguda d'una IT anterior que va començar durant la vigència d'un contracte de treball, percebrà la prestació per IT amb el mateix import que la prestació per desocupació. En este cas, si en acabar la prestació contributiva continua en situació d'IT, seguirà percebent la prestació per IT, amb el mateix import que estava percebent. Per a açò, haurà d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

La demanda d'ocupació se suspèn mentre estiga de baixa, per la qual cosa no haurà de renovar-la. Tampoc rebrà citacions per a ofertes de treball ni cursos de formació.

A més, en acabar la IT podrà sol·licitar un subsidi per desocupació per haver esgotat una prestació de nivell contributiu, si reunix els requisits.

 

 

Encara que es trobe malalt o malalta, la quantia del subsidi que estiga percebent no varia; tampoc la seua durada. Si durant la percepció del subsidi, a causa de malaltia o accident, es trobara impossibilitat o impossibilitada temporalment per a treballar haurà d'entregar en l'oficina d'ocupació el justificant mèdic en el qual conste aquesta circumstància.

La demanda d'ocupació se suspèn mentre romanga en esta situació, per la qual cosa no haurà de renovar-la. Tampoc rebrà citacions per a ofertes de treball ni cursos de formació.

En finalitzar el subsidi no tindrà dret a prestació econòmica per incapacitat temporal encara que continue malalt o malalta, ja que no es troba en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social per a esta prestació.