Seu electrónica

Subsidi extraordinari per desocupació

 

Deberá solicitar cita previa para presentar la solicitud en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Previamente, deberá acreditar ante el servicio público de empleo autonómico  de su oficina la realización de acciones de búsqueda activa de empleo(BAE).

Al subsidi extraordinari per desocupació, regulat en el text refós  de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), podran accedir les persones en desocupació total que es troben en alguna de les següents situacions:

 1. Hagen extingit en últim lloc per esgotament qualsevol dels subsidis per desocupació previstos en l'article 274 de TRLGSS a partir de l'i 05/07/2018 els qui ho hagen esgotat entre el   01/03/2018 i el   04/07/2018 .

 2. Siguen persones parades de llarga durada que hagen esgotat prestacions per desocupació, PREPARA, o RAI i estigueren inscrites com a demandants d'ocupació el 01/05/2018 . (Es considera persona parada de llarga durada aquella que haja romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys 360 dies en els díhuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari).

 

Requisits

Podran ser beneficiàries les persones indicades en els apartats a) i b) anteriors, que presenten la sol·licitud d'alta inicial del subsidi extraordinari a partir del 05/07/2018 dia i dins del període de vigència del mateix, inscrites com a demandants d'ocupació en els Servicis Públics d'Ocupació que, a la data de sol·licitud, acrediten el compliment dels següents requisits:

Requisits generals:

 • Mancar del dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial.
 • No tindre complida l'edat que li permeta accedir a la pensió de jubilació, en les seues modalitats contributiva o no contributiva.
 • Mancar de rendes , de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany) i acreditar responsabilitats familiars .
 • Haver cessat de forma involuntària en l'últim treball realitzat en cas d'haver treballat després de l'esgotament de l'últim dret.
 • No haver percebut prèviament l'ajuda econòmica d'acompanyament establida en el Programa d'Activació per a l'Ocupació (PAE).
 • En la data de la seua sol·licitud, no estar treballant per compte d'altri a temps parcial o no tindre suspès el seu contracte de treball.
 • No haver sigut beneficiari amb anterioritat del subsidi extraordinari per desocupació.

Requisits específics del col·lectiu que ha esgotat el subsidi per desocupació a partir del 01/03/2018

Haver romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el termini d'espera d'un mes des de l'esgotament del subsidi anterior, sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals, i acreditar que durant eixe termini s'han realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

No es troben incloses en este col·lectiu les persones que hagen extingit per esgotament les prestacions següents:

 • El subsidi per a persones treballadores majors d'anys 52  per haver aconseguit l'edat que els permeta accedir a la pensió contributiva de jubilació.
 • El subsidi per desocupació o la renda agrària, en  favor de les persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social.
 • Els programes de renda activa d'inserció (RAI) o els programes d'inserció PRODI o PREPARA.

Requisits específics del col·lectiu d'aturats de llarga durada

 1. Haver extingit per esgotament alguna de les següents prestacions:

  • La prestació per desocupació o el subsidi per desocupació
  • Les ajudes econòmiques vinculades al:
   • Programa de renda activa d'inserció (RAI)
   • Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI)
   • Programa de requalificació professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació (PREPARA).
 2. Haver romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys 360 dies en 18 els mesos anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari.

 3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació a 1 data de maig de 2018 . Este requisit s'entendrà compliment en els supòsits en què la persona treballadora, àdhuc no estant inscrita com a demandant d'ocupació en aquesta data, tinga interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la durada del contracte haja sigut per temps inferior a 90 dies.

 4. Acreditar que durant el mes anterior a la data de la sol·licitud ha realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

 5. Haver cessat de forma involuntària en un treball per compte d'altri prèviament a l'esgotament de l'últim dret reconegut.

Pot obtindre més informació en els telèfons d'atenció a la ciutadanía.