Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

He eixit de presó

 

Si eres alliberat o alliberada de presó, coneix quins són els requisits i tota la informació relacionada per a accedir al subsidi de persones alliberades de presó.

 

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de l'excarceració, romandre inscrit o inscrita durant un mes, subscriure l'acord d'activitat i mantindre la inscripció durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haver rebutjat oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals des de la inscripció com a demandant d'ocupació.
 • No tindre dret a la prestació contributiva per desocupació.
 • Haver sigut alliberat o alliberada de presó, sempre que la privació de llibertat haja sigut per un temps superior a sis mesos.
 • Poden ser també beneficiaris o beneficiàries d'este subsidi:
  • Les persones menors privades de llibertat per més de sis mesos en un centre d'internament com a conseqüència d'un delicte que en el moment del seu alliberament siguen majors de 16 anys.
  • Les persones que han finalitzat la seua privació de llibertat després d'un tractament de deshabituació de la seua drogodependència per un període superior a sis mesos.

         Si la persona treballadora tinguera dret al subsidi de majors de 52 anys, és este el que percebria.

 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se en el moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seues pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reunixes el requisit de manca de rendes podràs obtindre el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredites que ho complixes.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral o la de la finalització de la causa de suspensió.

Obligacions, infraccions i sancions