Seu electrónica

He eixit de presó

 

Si és alliberat o alliberada de presó, conega quins són els requisits i tota la informació relacionada per a accedir al subsidi de persones alliberades de presó.

 

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de l'excarceració, romandre inscrit o inscrita durant un mes, subscriure el compromís d'activitat i mantindre la inscripció durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haver rebutjat oferta col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals des de la inscripció com a demandant d'ocupació.
 • No tindre dret a la prestació contributiva per desocupació.
 • Haver sigut alliberat o alliberada de presó, sempre que la privació de llibertat haja sigut per un temps superior a sis mesos.
 • Poden ser també beneficiaris o beneficiàries d'este subsidi:
  • Les persones menors privades de llibertat per més de sis mesos en un centre d'internament com a conseqüència d'un delicte que en el moment del seu alliberament siguen majors d'anys.. 16
  • Les persones que han finalitzat la seua privació de llibertat després d'un tractament de deshabituació de la seua drogodependència per un període superior a sis mesos.

         Si la persona treballadora tinguera dret al subsidi de majors d'anys, 52  és este el que percebria.

 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se en el moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seues pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reunix el requisit de manca de rendes podrà obtindre el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho complix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral o la de la finalització de la causa de suspensió.

Obligacions, infraccions i sancions