Seu electrónica

Subsidi agrari per a persones treballadores residents en Andalucía i Extremadura

 

El subsidi agrari és una prestació per desocupació de les persones treballadores eventuals del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris de la Seguretat Social.

Hi ha dos tipus de subsidi per desocupació com a mesures de protecció:

 • Subsidi agrícola a favor de les persones treballadores eventuals del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris de la Seguretat Social.
 • Subsidi especial agrícola a favor de les persones treballadores eventuals del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris de la Seguretat Social majors d'anys 52.

Requisits

 • Ser persona treballadora eventual agrària per compte d'altri amb domicili en alguna localitat de Andalucía Extremadura o i haver percebut este subsidi en algun dels 3 anys anteriors a la data de la seua sol·licitud.
 • Haver cotitzat un mínim de 35 jornades en els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació, excepte si ha sigut beneficiari o beneficiària de l'Ocupació Comunitària en 1983 , en este cas podrà accedir de nou al subsidi agrícola amb solament 20 jornades cotitzades al SEASS i/o amb cotitzacions en treballs de l'AEPSA. Les persones majors d'anys 35 o menors amb responsabilitats familiars podran completar les 35 jornades amb les cotitzacions en l'AEPSA.
 • En virtut del Reial decret-llei 4/2022, a les sol·licituds presentades entre el de 17 març i el de 31 desembre dels 2022 serà aplicable la reducció a 20 de el nombre de jornades mínim exigit per a accedir al subsidi de desocupació i a la renda agraría, en els mateixos termes aplicats en ocasions anteriors.
 • Per aplicació conjunta del Reial decret llei 4/2022 i la disposició transitòria primera del Reial decret 5/1997, que regula el subsidi SEASS, les personastrabajadoras majors de trenta-cinc anys, i els menors d'aquesta edat amb responsabilitats familiars, poden completar el nombre mínim de 20 jornades reals cotitzades en els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació computant les cotitzacions efectuades al Règim General de la Seguretat Social en ocasió del treball prestat en obres afectades a l'Acord per a l'Ocupació i la Protecció Social Agraris, sempre que hagen cotitzat:
  o  Almenys cinc jornades reals al SEASS, si han sigut perceptores del subsidi l'any immediatament anterior, o
  o almenys quinze jornades reals al SEASS, si no han sigut perceptores del subsidi l'any immediatament anterior.
 • Quan les persones treballadores acrediten 20 o més jornades reals cotitzades, es considerarà que acrediten 35 jornades reals cotitzades a l'efecte de l'establit en la disposició transitòria segona del Reial decret 5/1997 i, per tant, en este supòsit, la durada del subsidi.
 • Estar aturada o aturat, inscriure's com a demandant d'ocupació, mantindre aquesta inscripció mentre estiga percebent la prestació i complir l'acord d'activitat que s'inclou en la sol·licitud.
 • Estar inscrit o inscrita en el cens del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social com a persona treballadora per compte d'altri, en situació d'alta o assimilada a ella i al corrent del pagament de la quota fixa.
 • En el moment de la sol·licitud del subsidi i mentre s'estiga percebent, no tindre rendes individuals de qualsevol tipus que, en càlcul anual, siguen superiors al salari mínim interprofessional (SMI) vigent, sense explicar dos pagues extraordinàries (Quanties per a enguany). A més de complir este requisit de no posseir rendes pròpies, si es conviu amb altres persones majors d'anys 16 que formen part d'una mateixa unitat familiar, es tindrà en compte que la suma de tots els ingressos de les persones que formen aquesta unitat familiar no supere a l'any els límits de renda següent:
  • Per a unitats familiars de dos membres, 2 vegades el SMI.
  • Per a unitats familiars de tres membres, 2,75 vegades el SMI.
  • Per a unitats familiars de quatre membres, 3,50 vegades el SMI.
  • Per a unitats familiars d'o 5 més membres, 4 vegades el SMI.

Per a establir el límit de rendes de la unitat familiar es tindrà en compte el SMI incloses les pagues extraordinàries. Per a este càlcul formen la unitat familiar de convivència, a més de la persona sol·licitant, el seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat i afinitat fins al segon grau inclusivament, o si escau, per adopció, que convisquen amb la persona sol·licitant.

Si es tenen fills o filles menors d'anys 16 amb els qui es conviu, el límit de rendes serà major, augmentant un 0,10 el coeficient multiplicador del SMI per cada filla o fill, fins a un màxim de 0,30 en cas tindre tres o més.

No es consideren rendes: el propi subsidi agrari, les que deriven de la protecció familiar per fill o filla a càrrec i les obtingudes per treballs agraris com a persona treballadora per compte d'altri de caràcter eventual.

Es tindran en compte les rendes pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, és el resultat de la diferència entre els ingressos i els gastos que es necessiten per a obtindre'ls. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Existixun subsidi especial per a majors de 52 anys en el qual s'exigix, a més de complir els requisits generals, excepte el de l'acreditació de jornades, complir els següents:

 • Haver cotitzat al subsidi agrícola i haver percebut el subsidi ininterrompudament durant els últims 5 anys anteriors a la sol·licitud. 
 • Haver cotitzat el temps suficient per a poder accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva per jubilació. Una vegada esgotat el primer dret a este subsidi, es podrà sol·licitar la seua represa cada 12 mesos, sense necessitat de justificar jornades i sempre que es complisquen la resta de requisits, fins que la persona treballadora aconseguisca l'edat per a poder accedir a qualsevol tipus de jubilació.
 • Tindre una edat inferior a la qual li permeta accedir a la pensió de jubilació, llevat que no s'haguera cotitzat el temps suficient per a tindre dret a aquesta pensió.
 • Estar al corrent en el pagament de la quota fixa per contingències comunes al Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, en els dotze mesos naturals anteriors a la sol·licitud, o si escau, en el període inferior que s'haja mantingut en alta.

 

Obligacions, infraccions i sancions