SUBSIDI AGRARI PER A PERSONES TREBALLADORES RESIDENTS EN ANDALUCÍA I EXTREMADURA

 

El subsidi agrari és una prestació per desocupació de les persones treballadores eventuals del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris de la Seguretat Social.

Hi ha dos tipus de subsidi per desocupació com a mesures de protecció:

 • Subsidi agrícola a favor de les persones treballadores eventuals del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris de la Seguretat Social.
 • Subsidi especial agrícola a favor de les persones treballadores eventuals del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris de la Seguretat Social majors d'anys.. 52

Requisits

 • Ser persona treballadora eventual agrària per compte d'altri amb domicili en alguna localitat de Andalucía Extremadura o i haver percebut este subsidi en algun dels 3 anys anteriors a la data de la seua sol·licitud.
 • Haver cotitzat un mínim de 35 jornades en els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació, excepte si ha sigut beneficiari o beneficiària de l'Ocupació Comunitària en 1983 , en este cas podrà accedir de nou al subsidi agrícola amb solament 20 jornades cotitzades al SEASS i/o amb cotitzacions en treballs de l'AEPSA. Les persones majors d'anys 35 o menors amb responsabilitats familiars podran completar les 35 jornades amb les cotitzacions en l'AEPSA.
 • En virtut del Reial decret-llei 4 / 2022 , a les sol·licituds presentades entre el de 17 març i el de 31 desembre dels 2022 serà aplicable la reducció a 20 de el nombre de jornades mínim exigit per a accedir al subsidi de desocupació i a la renda agraría, en els mateixos termes aplicats en ocasions anteriors.
 • Per aplicació conjunta del Reial decret llei 4 / 2022 i la disposició transitòria primera del Reial decret 5 / 1997 , que regula el subsidi SEASS, les personastrabajadoras majors de trenta-cinc anys, i els menors d'aquesta edat amb responsabilitats familiars, poden completar el nombre mínim de 20 jornades reals cotitzades en els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació computant les cotitzacions efectuades al Règim General de la Seguretat Social en ocasió del treball prestat en obres afectades a l'Acord per a l'Ocupació i la Protecció Social Agraris, sempre que hagen cotitzat:
  o  Almenys cinc jornades reals al SEASS, si han sigut perceptores del subsidi l'any immediatament anterior, o
  o almenys quinze jornades reals al SEASS, si no han sigut perceptores del subsidi l'any immediatament anterior.
 • Quan les persones treballadores acrediten 20 o més jornades reals cotitzades, es considerarà que acrediten 35 jornades reals cotitzades a l'efecte de l'establit en la disposició transitòria segona del Reial decret 5 / 1997 i, per tant, en este supòsit, la durada del subsidi.
 • Estar aturada o aturat, inscriure's com a demandant d'ocupació, mantindre aquesta inscripció mentre estiga percebent la prestació i complir el compromís d'activitat que s'inclou en la sol·licitud.
 • Estar inscrit o inscrita en el cens del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social com a persona treballadora per compte d'altri, en situació d'alta o assimilada a ella i al corrent del pagament de la quota fixa.
 • En el moment de la sol·licitud del subsidi i mentre s'estiga percebent, no tindre rendesindividuals de qualsevol tipus que, en càlcul anual, siguen superiors al salari mínim interprofessional (SMI) vigent, sense explicar dos pagues extraordinàries ( Quanties per a enguany). A més de complir este requisit de no posseir rendes pròpies, si es conviu amb altres persones majors d'anys 16 que formen part d'una mateixa unitat familiar, es tindrà en compte que la suma de tots els ingressos de les persones que formen aquesta unitat familiar no supere a l'any els límits de renda següent:
  • Per a unitats familiars de dos membres, 2 vegades el SMI.
  • Per a unitats familiars de tres membres, 2 , 75 vegades el SMI.
  • Per a unitats familiars de quatre membres, 3 , 50 vegades el SMI.
  • Per a unitats familiars d'o 5 més membres, 4 vegades el SMI.

Per a establir el límit de rendes de la unitat familiar es tindrà en compte el SMI incloses les pagues extraordinàries. Per a este càlcul formen la unitat familiar de convivència, a més de la persona sol·licitant, el seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat i afinitat fins al segon grau inclusivament, o si escau, per adopció, que convisquen amb la persona sol·licitant.

Si es tenen fills o filles menors d'anys 16 amb els qui es conviu, el límit de rendes serà major,  augmentant un 0 , 10 el coeficient multiplicador del SMI per cada filla o fill, fins a un màxim de 0 30 , en cas tindre tres o més.

No es consideren rendes: el propi subsidi agrari, les que deriven de la protecció familiar per fill o filla a càrrec i les obtingudes per treballs agraris com a persona treballadora per compte d'altri de caràcter eventual.

Es tindran en compte les rendes pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, és el resultat de la diferència entre els ingressos i els gastos que es necessiten per a obtindre'ls. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Existixun subsidi especial per a majors d'anys 52 en el qual s'exigix, a més de complir els requisits generals, excepte el de l'acreditació de jornades, complir els següents:

 • Haver cotitzat al subsidi agrícola i haver percebut el subsidi ininterrompudament durant els últims 5 anys anteriors a la sol·licitud. 
 • Haver cotitzat el temps suficient per a poder accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva per jubilació. Una vegada esgotat el primer dret a este subsidi, es podrà sol·licitar la seua represa cada 12 mesos, sense necessitat de justificar jornades i sempre que es complisquen la resta de requisits, fins que la persona treballadora aconseguisca l'edat per a poder accedir a qualsevol tipus de jubilació.
 • Tindre una edat inferior a la qual li permeta accedir a la pensió de jubilació, llevat que no s'haguera cotitzat el temps suficient per a tindre dret a aquesta pensió.
 • Estar al corrent en el pagament de la quota fixa per contingències comunes al Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, en els dotze mesos naturals anteriors a la sol·licitud, o si escau, en el període inferior que s'haja mantingut en alta.

 

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

Dependrà de l'edat de la persona sol·licitant i de les responsabilitats familiars que tinga en la data de la sol·licitud, així com del nombre de jornades reals treballades en els últims dotze mesos anteriors a la situació de desocupació, segons la següent taula:

Durada del subsidi segons edat i 35 o més jornades
Edat Sense responsabilitats familiars Amb responsabilitats familiars
De 16 24 a anys 3 , 4 dies de subs./dia treballat, amb un màx. de 180 dies de dret 180 dies
De 25 51 a anys 180 dies 180 dies
De 52 59 a anys 300 dies 300 dies
De 52 59 a anys, amb períodes de cotització per a jubilar-se en SEASS 360 dies 360 dies
D'o 60 més anys 360 dies 360 dies

En el cas de les persones treballadores que van ser beneficiàries de l'Ocupació Comunitària en 1983 i  van percebre este subsidi l'any anterior a la sol·licitud, la durada del subsidi dependrà de l'edat i el nombre de jornades reals treballades en 12 els mesos anteriors a la situació de desocupació, segons la següent escala:

Durada del subsidi segons edat i nombre de jornades
Edat Durada mínima amb 20 jornades Increment de la durada mínima en funció del nº de jornades Durada màxima amb 35 jornades
De 38 51 a anys 100 dies 5 , 3 dies de subsidi per cada jornada treballada que supere les 20 inicials 180 dies
De 52 59 a anys 100 dies 13 , 33 dies de subsidi per cada jornada treballada que supere les 20 inicials 300 dies
De  52 a  59 anys si es poden jubilar o 60 anys o més 100 dies 17 , 33 dies de subsidi per cada jornada treballada que supere les 20 inicials 360 dies

Les jornades realitzades com a persones treballadores fixes discontínues es tindran en compte amb caràcter general, i no solament per a l'accés al dret. Per tant, també es prendran en consideració a l'efecte de la durada i quantia de les prestacions (disp. transit. 2 ª, RD 5 / 1997 i arts. 4 i 5 , RD 426 / 2003 ).

Quantia

 • Es percebrà el % 80 de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) diari que estiga vigent a cada moment (Quanties per a enguany).
 • El nombre màxim de dies que es percebran de subsidi cada mes és el resultat de restar al 30 nombre de dies treballats o percebuts de prestació per incapacitat temporal, maternitat o paternitat en eixe mes.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal abona directament a la Tresoreria General de la Seguretat Social la cotització al Règim General de la Seguretat Social dins del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris, durant el període de percepció del subsidi agrari o de la renda agrària, aplicant al topall mínim de cotització vigent a cada moment el tipus de cotització que corresponga als períodes d'inactivitat.

 • L'abonament del subsidi s'efectuarà per mesos vençuts mitjançant l'ingrés en compte en l'entitat financera triada per la persona treballadora, excepte en els casos, degudament justificats, en els quals el Servici Públic d'Ocupació Estatal permeta el pagament en efectiuper l'entitat financera.

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant i els seus familiars, fins a º 2 grau de consanguinitat o afinitat, que apareguen en la sol·licitud, mitjançant la següent documentació original i en vigor (serà suficient amb mostrar-la  per a la comprovació d'aquestes dades):
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/a de la Unió Europea en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
   • No nacionales de la Unión Europea:Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual vosté siga titular.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment en el qual conste el consentiment de l'Entitat Pública que en cada territori tinga encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
 • Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.
 • Altres documents:
  • Justificant, si escau, dels ingressos obtinguts en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, per la persona sol·licitant i per els qui componen la unitat familiar que consten en els apartats 3 . 2 , 3 . 3 i 3 . 4 de la sol·licitud, diferents als obtinguts per treballs en tasques agrícoles com a persona treballadora per compte d'altri de caràcter eventual.
  • Certificat d'empresa firmat i segellat per les diferents empreses en les quals s'haja treballat, si estes no ho han enviat al Servici Públic d'Ocupació Estatal.
  • Certificació emesa per les Delegacions o Subdelegacions del Govern, en la qual consten les jornades treballades en faenes agrícoles temporals en l'estranger.
  • Certificat d'empresa de les jornades PER/AEPSA treballades en 12 els mesos anteriors a la situació de desocupació emesa per l'organisme inversor.

Quan, on i com ho tramite

Abans o en el mateix moment de fer la seua sol·licitud ha d'inscriure's com a demandant d'ocupació.

 • El termini per a sol·licitar el subsidi serà de quinze dies hàbils des de la finalització del treball o a partir de que hagen transcorregut 12 mesos, almenys, des de l'inici del subsidi anterior.
 • Les sol·licituds que es tramiten posteriorment als 15 dies següents a la situació legal de desocupació, es consideraran presentades fora de termini i l'inici del subsidi serà l'endemà de la sol·licitud.

La sol·licitud haurà de presentar-se a través de:

 • La Seu Electrònica del SEPE.
 • En l'oficina de prestacions (demanant cita prèvia en la Seu Electrònica del SEPE. o a través del telèfon).
 • En qualsevol oficina de registre públic
 • Per correu administratiu.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal ha de resoldre la sol·licitud del subsidi en 15 els dies següents a la data en què esta s'haguera presentat i ha de notificar la resolució a la persona sol·licitant en el termini de 10 dies a partir de la data en què s'haja dictat.

Pot obtindre més informació en els telèfons d'atenció a la ciutadania.