AJUDES A LA MOBILITAT LABORAL EURES

El Plan Específico de Movilidad (PEM) de EURES tiene por objeto ayudar a la ciudadanía de la UE que necesita asistencia personalizada a encontrar un empleo, unas prácticas o un aprendizaje profesional en otro país de la UE, Noruega o Islandia, y ayudar a las empresas a encontrar personal motivado y cualificado.

El Plan Específico de Movilidad (PEM) de EURES brinda apoyo a los solicitantes de empleo para que superen los desafíos que supone trabajar en el extranjero. Puede ofrecer asignaciones para fines concretos y financiar los cursos de idiomas, el reconocimiento de las cualificaciones y los gastos de viaje y manutención.

Candidats

 • Aquelles persones que desitgen trobar una ocupació, unes pràctiques o un aprenentatge professional en un Estat membre de la UE, Islàndia o Noruega.
 • Majors d'anys.. 18
 • Nacionals d'un Estat Membre de la UE, Noruega o Islàndia.
 • Sol·licitants d'ocupació, ja siguen no qualificats o altament qualificats.

 

Ocupadors

 • Totes les empreses o organitzacions establides en un Estat membre de la UE, Noruega o Islàndia, independentment del seu sector econòmic i grandària.
 • Qualsevol empresa que desitge contractar personal amb un perfil concret.
 • Qualsevol empresa que oferisca un contracte de treball escrit d'una durada mínima de sis mesos, per als llocs de treball o aprenentatges professionals, o de tres mesos, per a les pràctiques.
 • Ocupacions, pràctiques professionals i formació d'aprenentes
 • Situats en un Estat Membre de la UE, Islàndia o Noruega.
 • Complir amb la legislació laboral i de protecció social i garantir la protecció adequada d'empleats i aprenents o becaris (seguretat social, segur mèdic i d'accidents, etc.)
 • Garantir una remuneració (un salari) i una relació contractual per escrit.
 • Tindre una durada mínima de sis mesos en el cas d'ocupacions i aprenentatges o de tres mesos en el cas de pràctiques.
 • La durada de la jornada laboral ha de ser d'almenys el % 50 de la jornada completa.

Candidats

Suport financer directe:

 • Desplaçament a entrevista (gastos de viatge, allotjament i dietes segons la distància i el temps).
 • Realització d'un curs d'idioma.
 • Instal·lació en el nou país.
 • Ajudes al desplaçament de famílies.
 • Reconeixement de qualificacions professionals.
 • Asignación suplementaria para la reubicación de candidatos con necesidades especiales o de regiones ultraperiféricas de la UE.
 • Dietes per a treballadors/as en pràctiques i aprenentes.

Altres mesures de suport

 • Formación preparatoria (formación de idiomas u otra necesidad de formación antes de partir o al llegar).
 • Suport mitjançant la provisió de tutories.
 • Un servici de benvinguda en el país de destinació.

Ocupadors

Suport financer directe

 • Programa de integración para las personas recién contratadas en la empresa (formación profesional introductoria o cursos de idiomas).

La sol·licitud d'ajudes a la mobilitat laboral EURES ha de fer-se a través d'un/a Conseller/a EURES de la seua província.

Pot localitzar al/ a la Conseller/a EURES de la seua província ací.

Cal sol·licitar l'ajuda abans del començament de l'activitat i abans d'eixir del país.

En este procediment els/les consellers/as EURES d'Espanya actuen com a intermediaris.

L'aprovació i pagament de l'ajuda a la mobilitat EURES correspon exclusivament al Pla Específic de Mobilitat (PEM) al que se sol·licite.

Independentment del país al que es vaja a treballar, les ajudes a la mobilitat es poden sol·licitar a un dels següents Planes Específics de Mobilitat (PEM) .

Alemanya

El programa alemany EURES TMS recolza i està dirigit a:

 • Treballadors amb Alemanya com a país de destinació.
 • Xicotetes i mitges empreses (PIMES) a Alemanya.
 • Treballadors que busquen ocupació en tota Europa.
 • Persones que es veuen particularment afectades per la desocupació i la pandèmia de COVID- 19 (com a persones amb discapacitats, artistes, famílies monoparentals, persones aturades que no reben formació - NEETS).

Els Planes Específics de Mobilitat alemanys també faciliten la mobilitat professional i la integració dels treballadors a Europa. A través d'estos plans es recolza i ajuda tant a persones que busquen ocupació com a empreses que contracten a treballadors.

Itàlia

EURES - Targeted Mobility Scheme (TMS) (Plan Específico de Movilidad de EURES – PEM) promueve la movilidad profesional en otro país de la UE, Noruega e Islandia.

EURES- TMS oferix als sol·licitants d'ocupació i ocupadors de la UE un conjunt de servicis específics per a trobar un treball, un període de pràctiques o una oportunitat d'aprenentatge així com per a trobar treballadors motivats i qualificats.

Suècia

Targeted Mobility Scheme facilita la mudança, el treball i la contractació a Europa.

TMS és un Pla Específic de Mobilitat de la UE que el seu objectiu és posar en contacte a ocupadors amb vacants difícils de cobrir amb candidats qualificats en tota Europa. Els grups destinataris són sol·licitants d'ocupació majors d'anys 18 i ocupadors d'un país de la UE, Noruega o Islàndia. Este PEM estarà vigent fins a finals de maig de 2022 .

L'objectiu del Cos Europeu de Solidaritat és crear oportunitats perquè els jóvens treballen com a voluntaris o col·laboren en projectes que beneficien a comunitats i ciutadans de tota Europa.

El Cos Europeu de Solidaritat es basa en un registre de jóvens que han fet constar el seu interés per participar en projectes de solidaritat i que accepten i defenen els objectius i principis del Cos Europeu de Solidaritat.

Puede encontrar más información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad en el siguiente enlace del Instituto de la Juventud de España