HE DE RENOVAR LA INSCRIPCIÓ ESTANT EN UN ERE O UN ERTE?

Si està percebent una prestació per desocupació, ha de complir una sèrie d'obligacionsentre les quals es troba mantindre la inscripció com a demandant d'ocupació en la forma i dates que es determinen pel Servici d'Ocupació Autonòmica que corresponga o, si escau el Servici Públic d'Ocupació Estatal de Ceuta i Melilla.

No obstant açò, en el cas de procediments de regulació temporal d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, els servicis públics d'ocupació podran aprovar fórmules que permeten la renovació de la demanda de les persones treballadores afectades, sense necessitat que es personen en l'oficina d'ocupació.

En qualsevol de les situacions, ha de mantindre actualitzats les dades del domicili.

Més informació en: “M'he vist afectat per un ERE o un ERTE” i en l'espai ERTE/XARXAde la web del SEPE.