HE MILLORAT D'UNA INCAPACITAT

 

Este subsidi ho podran percebre les persones treballadores que siguen declarades plenament capaces o incapacitades en el grau d'incapacitat permante parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per a la professió habitual.

 

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de la data de la resolució de l'expedient de revisió de millorança, romandre un mes inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat. La inscripció haurà de mantindre's durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haver rebutjat  oferta de col·locació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals des de la inscripció com a demandant d'ocupació.
 • Haver sigut declarat o declarada capaç per al treball o en situació d'incapacitat parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació d'invalidesa en els graus d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se en el moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seues pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reunix el requisit de manca de rendes podrà obtindre el subsidi si dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho complix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral, o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si la persona treballadora tinguera dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys 52 , percebrà est.

Obligacions, inflacciones i sancions

Durada i quantia

Durada

Sis mesos prorrogables fins a un màxim de 18 , sempre que ho sol·licite.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples. (Quanties per a enguany).

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que corresponga la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indique, sempre que siga titular de la mateixa. 

Documentació necessària

La documentació que haurà d'aportar és la següent:                                                         

 • Document d'identificació de la persona sol·licitant (solament serà necessària la seua exhibició, per a verificar aquestes dades):
 • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
  • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
  • No nacionals de la Unió Europea : Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual siga TITULAR i on desitge percebre la prestació.
 • Fotocòpia de la resolució de l'expedient de revisió per millorança.
 • Solament si l'entitat gestora ho sol·licita, justificant de rendes.

Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadanía

Quan, on i com ho tramite

Ha de sol·licitar la prestació en 15 els dies hàbils següents a la finalització del mes d'inscripció com a demandant d'ocupació. Disposa de 30 dies des de la data de la declaració de capacitat o incapacitat permanent parcial per a inscriure's.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es complisca el mes d'espera, sempre que se sol·licite dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seua durada en tants dies com medien entre la data en què haguera tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dins del termini establit i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'haguera formulat la sol·licitud.

Pot presentar la sol·licitud a través de:

Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadanía