Seu electrónica

He millorat d'una incapacitat

 

Este subsidi ho podran percebre les persones treballadores que siguen declarades plenament capaces o incapacitades en el grau d'incapacitat permante parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per a la professió habitual.

 

Requisits

  • Estar en desocupació.
  • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de la data de la resolució de l'expedient de revisió de millorança, romandre un mes inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat. La inscripció haurà de mantindre's durant tot el període de durada del subsidi.
  • No haver rebutjat  oferta de col·locació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals des de la inscripció com a demandant d'ocupació.
  • Haver sigut declarat o declarada capaç per al treball o en situació d'incapacitat parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació d'invalidesa en els graus d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa.
  • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. (Quanties per a enguany). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i gastos necessaris per a la seua obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se en el moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seues pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reunix el requisit de manca de rendes podrà obtindre el subsidi si dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho complix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es complisca el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral, o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si la persona treballadora tinguera dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys 52 , percebrà est.

Obligacions, inflacciones i sancions