M'HA AFECTAT UN ERE O ERTE

La prestació per desocupació es percep després de la pèrdua involuntària, definitiva o temporal d'una ocupació, o després de la reducció de la jornada diària de treball, mesures decidides per l'empresari i comunicades a l'autoritat laboral, o autoritzades per esta, o adoptades per resolució judicial en procediment concursal.
En cas d'acomiadament col·lectiu, l'entitat gestora ingressarà les cotitzacions a la seguretat social, assumint l'aportació empresarial, i descomptant de la quantitat a abonar al treballador la seua aportació a la seguretat social.
En cas de suspensió o reducció de jornada l'empresa continua obligada a ingressar l'aportació empresarial íntegra, per totes les contingències, i l'entitat gestora, previ descompte del seu import en la quantia de la prestació, ingressa l'aportació del treballador corresponent al temps en què està aturat.

Requisits

Si vosté es veu afectat per un ERE o un ERTE, per a  accedir a la protecció per desocupació, haurà de complir els següents requisits:

 • Inscriure's en els Servicis Públics d'Ocupació Autonòmics corresponents.
 • Llevat que es tracte d'un ERTE per força major autoritzat per l'autoritat laboral, per a percebre prestació contributiva, ha d'haver treballat i cotitzat a la desocupació almenys 360 dies, dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació i no haver utilitzat aquestes cotitzacions per a una prestació anterior. Si ha cotitzat un període inferior a 360 dies, podrà percebre el subsidi per desocupació si, a més de complir la resta de requisits exigits, no té rendes superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent, sense tindre en compte la part proporcional de dos pagues extraordinàries. (Quanties per a enguany).
 • No haver complit l'edat ordinària per a jubilar-se, llevat que no  haja cotitzat el temps suficient per a accedir a la pensió contributiva de jubilació o el seu contracte s'haja suspès o s'haja reduït la seua jornada diària de treball per ERTE.
 • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establida per un programa de foment d'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.

En cas de suspensió del contracte, esta ha d'estar acordada en el corresponent procediment,  ser temporal i estar provocada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció, o de força major.

En cas de reducció de jornada de treball amb anàloga reducció del salari, esta haurà d'estar acordada en el corresponent procediment per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major. Ha de ser una mesura temporal i la reducció podrà ser d'entre un deu i un setanta per cent computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Ladurada de la prestació contributiva  per acomiadament col·lectiu depèn del temps que haja cotitzat la persona treballadora abans de la situació legal de desocupació. Si s'accedix a la prestació contributiva per suspensió del contracte o per reducció de la jornada en virtut d'ERTE, la durada de la prestació dependrà del temps que dure la mesura que es tracte, i en el cas que es dega a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, també dependrà del temps cotitzat per la persona treballadora.
El temps en el qual ha estat en ERTE percebent prestacions per desocupació no computa com a període cotitzat a estos efectes.
En els ERE per qualsevol causa i en els ERTE derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, l'import diari de la prestació, durant els 180 primers dies serà equivalent a el 70 % de la base reguladora, i a partir del 181 dia fins al final de la prestació serà equivalent a el 50 % d'aquesta base.
En els ERTE per causes de força major, l'import diari serà el % 70 de la base reguladora, durant tota la vigència de la mesura.
Si l'import resultant és superior o inferior a les quanties màximes o mínimes establides, vosté percebrà estes quantitats màximes o mínimes segons corresponga.
Si la desocupació fóra parcial per estar afectada la persona treballadora per un ERTE de reducció de jornada, percebrà la part proporcional a les hores en què estiga aturat o aturada, inclosa la part proporcional del descans setmanal i el consum de la prestació es produirà per hores i no per dies.
Quant a la cotització a la Seguretat Social, en els casos de suspensió del contracte o reducció de jornada, l'empresa continua obligada a ingressar el % 100 de l'aportació empresarial per totes les contingències i l'entitat gestora ingressa l'aportació de la persona treballadora corresponent al temps en què està aturada, una vegada descomptada aquesta quantitat de l'import de la seua prestació.

En cas d'acomiadament col·lectiu, l'entitat gestora assumix l'aportació empresarial i també ingressa l'aportació de la persona treballadora, no es cotitza per desocupació, accidents de treball i malalties professionals, Fons de Garantia Salarial ni formació professional.

Per a temes relacionats amb la cotització a la Seguretat Social pot informar-se a través del telèfon 901 502 050 o 915410291 i en la pàgina www.seg-social.es.

Es pot aplicar, si escau, la retenció de l'IRPF. El percentatge d'esta retenció es pot pujar, si vosté ho sol·licita mentre estiga percebent la prestació contributiva.

Si té dret al subsidi per haver cotitzat menys de 360 dies i ha treballat a jornada completa durant l'últim contracte de treball per compte d'altri, la quantia mensual serà igual a el 80 % de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples vigent a cada moment (Quanties per a enguany).

El pagament de la prestació es realitzarà per mensualitats de 30 dies o pel període inferior que, si escau, corresponga,  entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al mes de la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vosté indique, sempre que siga titular de la mateixa. 

Documentació necessària

 • Modelo oficial de solicitud de prestación contributiva o de subsidio por desempleo.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figuren en la sol·licitud; bastarà amb l'exhibició d'un d'estos documents:
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/a de la Unió Europea, en el qual consta NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu en el seu país d'origen.
   • No nacionales de la Unión Europea:Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figure el número de compte de la qual siga titular i on desitge percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Certificat d'empresa dels últims 6 mesos treballats (si no s'ha enviat per l'empresa al Servici Públic d'Ocupació Estatal).

Quan, on i com ho tramite

Si presenta la sol·licitud de la prestació per desocupació dins del termini legalment establit, el dret a la prestació naixerà l'endemà al que s'extingisca o se suspenga el seu contracte, o l'endemà al de la reducció de la seua jornada de treball, llevat que es dispose una altra data posterior o es dega a causa de força major, i sempre que abans d'eixa data l'empresa haja comunicat a l'autoritat  laboral la mesura corresponent.

Si les mesures de suspensió temporal o extinció de la relació laboral o de reducció de la jornada diària, s'adopten en un procediment concursal, el dret a la prestació per desocupació naixerà a partir de la data en què el jutge dicte l'acte que acorde aquestes mesures, encara que en l'acte s'establisquen efectes retroactius.  

Podrà presentar la sol·licitud a través de: